STRONA GŁÓWNA

WSPÓŁNE DZIEJE

SPRAWY BIEŻĄCE

GALERIA
Darmowy licznik odwiedzin

 

Historia Koła Pszczelarzy Jawiszowice              

www.pszczoly-jawisz.slask.pl

e-mail: kpjawisz@wp.pl

 

  <powrót do strony głównej

Część I

Mieszkańcy terenów leżących nad Wisłą od dawnych czasów pozyskiwali miód i wosk pszczeli. Najpierw było to wykradanie rodzinom pszczelim słodkiego nektaru z dziupli drzew, potem już bardziej zaawansowane bartnictwo, gdzie wyciosywano barcie (ule) w drzewach ówczesnych lasów. Z biegiem czasu, ze względu na kurczenie się terenów leśnych, zaczęto przenosić barcie (kłody) w pobliże domostw, wtedy też zaczęły pojawiać się ule wykonane z plecionego warkocza słomy zwane koszkami aż w końcu pojawiły się ule drewniane.

Pszczelarze Jawiszowic wielką wagę przywiązywali do wszelkiego rodzaju nowinek dotyczących pszczelarstwa. Kiedy w roku 1872 w Cieszynie powstała Sekcja Pszczelarsko-Ogrodnicza Towarzystwa Rolniczego wydawane przez nią gazety: „Wieniec i Pszczółka” oraz „Gwiazdka Cieszyńska”, za sprawą prężnie działającego Kółka Rolniczego w Jawiszowicach, czytane były przez rolników i pszczelarzy. Wtedy też z inicjatywy powyższego powstały w Jawiszowicach ośrodki hodowli pszczół u Franciszka Korczyka, Stanisława Galocha, Franciszka Frasia, Franciszka Adamca, Antoniego Dadaka.

W okresie międzywojennym na terenie Jawiszowic w prawie każdym gospodarstwie hodowane były pszczoły w ilości 2-5 pni. Gospodarka pasieczna odbywała się wtedy w ulach typu „słowian”. Dużym postępem było sprowadzenie na nasz teren przez p. Nowaka - zarządcę miejscowego dworu, uli tzw. „amerykanów” otwieranych od góry, które to u niektórych pszczelarzy używane były do lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Jednak większe uznanie zyskały u pszczelarzy ule typu „warszawskiego”.

II Wojna Światowa, a w szczególności przejście frontu w styczniu 1945 r., przyniosło ogromne straty w pasiekach, potrzebne było kilka lat na naprawę szkód. W roku 1949 z inicjatywy kol. Jana Natonika na zebraniu, które odbyło się w „starej” Szkole (obecnie Sołtysówka), powołane do życia zostaje koło pszczelarzy o nazwie Koło Miejscowe Związku Pszczelarsko-Sadowniczego w Jawiszowicach oraz wybrany zostaje jego pierwszy zarząd w skład którego weszli: Prezes - Jan Natonik, Sekretarz - Stanisław Krzywolak, Skarbnik - Józef Fajferek. Członkowie: Jan Sajdak, Stanisław Fajfer, Józef Czernik.  W tym okresie  pszczelarze obawiajli się narzucenia obowiązkowych dostaw (kontyngentu, jak to miało miejsce ze zbożem i żywcem).

Koło działało wówczas w strukturach powiatu Biała Krakowska. Liczyło 36 członków i posiadało 161 pni. 24 lutego 1957 roku na zebraniu wiejskim, które odbyło się w sali Kółka Rolniczego w obecności sekretarza Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Jawiszowicach Franciszka Adamca przeprowadzono wybory. Do zarządu Koła wybrano dwóch członków tj. Albina Chowańca, Stanisława Grzywę oraz komisję rewizyjną w składzie: Jan Sajdak - Przewodniczący oraz członkowie: Władysław Szostek, Franciszek  Adamiec.

Ustalono również składkę członkowską w wysokości 2 zł miesięcznie. Po reorganizacji administracji państwowej w roku 1958 Jawiszowice weszły w skład powiatu oświęcimskiego, tym samym w struktury Powiatowego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Kętach, do którego należało 6 Kół (Kęty, Oświęcim, Jawiszowice, Stara Wieś, Przeciszów, Zator). W roku 1961 do władz powiatowych Zawiązku weszło 4 członków naszego Koła.

Pierwszą wycieczkę szkoleniową zorganizowano w roku 1969 do pasieki dr. Antoniego Chwiałkowskiego w Bochni, gdzie zapoznano się z nowatorską w tym czasie inseminacją pszczoły. W tym to okresie działalność Koła ograniczała się do rozdziału cukru na zakarmianie zimowe.

Na skutek nowego podziału administracyjnego w roku 1975 zaszły duże zmiany w działalności Związku- zlikwidowano powiaty a Jawiszowice weszły w skład gminy Brzeszcze, która przyłączona została do województwa katowickiego. Do gminy Brzeszcze przyłączono takie miejscowości jak: Miedźna, Wola, Frydek, Gilowice, Góra, Grzawa co wpłynęło na powiększenie naszego Koła o pszczelarzy z tych miejscowości. W 1978 roku za zgodą Zarządu Gminnej Spółdzielni Brzeszcze udostępniony zostaje pszczelarzom „Klub Rolnika” i zebrania zaczynają odbywać się regularnie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Staraniem Zarządu Koła w dniu 22 kwietnia 1979 roku odbyło się zebranie połączone ze szkoleniem, które prowadził dr Antoni Chwiałkowski.

W celu podniesienia kwalifikacji w 1981 r. zorganizowano kurs, po ukończeniu którego 19 członków naszego Koła uzyskało tytuł mistrza pszczelarskiego a 2 robotnika wykwalifikowanego.

W 1989r w 40-lecie koła założono kronikę. Prowadzenie kroniki powierzono Antoniemu Hoder-Zobacz-Strona skoroszytu z lat 50 tych i pierwszą kronikę Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa).

Zdjęcie członków koła z 1987r. z kroniki-Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa).

Miejscowe Koło Pszczelarzy w Jawiszowicach, bo tak brzmiała jego nazwa, liczyło wtedy 138 członków. Organizowane były wycieczki m.in. do Kamiannej w Bieszczady i do Kocierza, połączone z poznawaniem regionalnych pasiek oraz ze specjalistycznymi szkoleniami. Nie zapomniano również o poprawie pożytków pszczelich - wysadzono 50 krzewów karagany syberyjskiej oraz 200 sztuk lipy drobnolistnej.

Kiedy w roku 1990 zorganizowany został Światowy Kongres Apimondia członkowie naszego Koła wzięli czynny udział w tej imprezie. W ramach tego kongresu zwiedzano pasiekę w Sułkowicach.

W marcu 1992 roku, po nagłej śmierci prezesa Jana Natonika, 5 kwietnia zwołane zostaje nadzwyczajne zebranie wyborcze, gdzie wybrany zostaje zarząd w składzie: Prezes - Władysław Żak, V-ce Prezes - Aleksander Formas, Skarbnik - Kazimierz Gembala, Sekretarz - Jadwiga Dadak.Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Czesław Mieszczak, Członkowie: Józef Fajferek, Stanisław Zawadzki, Magazynier - Julian Fraś. W zebraniu wzięło udział 19 członków.

W tym to roku, w dniu 7 grudnia, kiedy przypada dzień Św. Ambrożego, patrona pszczelarzy, po raz pierwszy członkowie Koła wzięli udział w pielgrzymce do Częstochowy. W kolejnych latach oprócz wycieczek szkoleniowych, krajoznawczych, wyjazdy na pielgrzymkę stały się stałym punktem działalności Koła. W roku 1993 po raz pierwszy przeprowadzono zwalczanie roztocza warrozy za pomocą deseczek nasączanych klartanem, które to wykonywano w Kole na własne potrzeby jak również zaopatrywano w nie sąsiednie Koła. Cały czas prowadzono prace nad uszlachetnianiem pogłowia pszczół poprzez sprowadzanie matek ras oznaczających się łagodnością i miododajnością.

Zaopatrywano również pszczelarzy w cukier po preferencyjnych cenach. Podczas „wielkiej powodzi” w 1997 roku szkody nie ominęły naszych pszczelarzy. Szczególnie ucierpiały pasieki kol. Stanisława Gryzełko, Józefa Błotko, Edwarda Walczyka. W ramach pomocy otrzymali ule z pszczołami. Kiedy w roku 1999 zapadła decyzja Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Katowicach o reaktywacji trutowiska w Murckach jednymi z pierwszych, którzy przystąpili do tych pracy byli członkowie naszego Koła (Władysław Żak, Stefan Dziubek, Czesław Mieszczak, Antoni Oleksy, Jan Kempka, Bolesław Wojtala, Marian Kramarczyk.

W 1999r odbył się w Kamiannej Walny Zjazd Delegatów PZP na którym doszło do zmiany na stanowisku prezesa PZP i członków nowego zarządu. Prezesem PZP został Tadeusz Sabat, pszczelarz z Andrychowa, były poseł na Sejm RP.

WZP w Katowicach wystosował list otwarty do pszczelarzy ze Śląska w którym ostrzega przed nabywaniem pszczół i sprzętu z Indii i Nepalu, może to skutkować pojawieniem się nieznanych chorób oraz innych komplikacji w hodowli pszczół.

25 marca 2000r w Katowicach odbył się Wojewódzki  Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Pszczelarz. Prezesem został ponownie Henryk Swoboda z Ornontowic.W skład Zarządu z naszego koła weszli: kol. Władysław Żak - V-ce Prezes oraz kol. Stefan Dziubek - członek Komisji Rewizyjnej. 

2

Z ważniejszych wydarzeń, w których udział brali członkowie naszego Koła należy wymienić: udział w koronacji Matki Boskiej Ochrony Środowiska w Bujakowie, udział w wystawie dorobku myśliwsko - pszczelarskiego w Dankowicach, udział w dożynkach w Górze. Organizowano również szkolenia na temat chorób pszczół, stosowania lekarstw.

Nie zapomniano też o kontaktach z sąsiadującymi z naszym rejonem pszczelarzami (spotkania z pszczelarzami regionu żywieckiego oraz udział w warsztatach pszczelarskich w Jeleniej Górze) a także liczny udział naszych członków na otwarciu trutowiska w Murckach. Spotkaniem z Prezydentem Polskiego Związku Pszczelarzy Tadeuszem Sabatem w Kocierzu 1 czerwca 2002 roku rozpoczęliśmy sezon jakże ważny dla rozwoju pszczelarstwa - nawiązano kontakt z czeskimi pszczelarzami.

Członkowie Koła w dniach 21-22 września 2002r wzięli udział w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarstwa w kuźni polskiego pszczelarstwa Pszczelej Woli.

Po raz pierwszy skorzystaliśmy z unijnej pomocy - uzyskano 95 % zwrotu za matki i leki dla pszczół W 2003roku odbył się Walny Zjazd WZP, na którym delegatami było 3 członków naszego Koła. Tam też wybrany został nowy prezes Związku kol. Zbigniew Binko.

W 2004 roku Koło liczyło 59 członków i posiadało 613 rodzin pszczelich. 2004 rok rozpoczęliśmy szkoleniem, które odbyło się w dniu 8 lutego w Andrychowie. Rok ten obfitował w szereg imprez i wycieczek: wycieczka w Góry Świętokrzyskie, Piknik Pszczelarski w Rajczy, Szkolenie w Murckach, udział w „Dniach Bujakowa” oraz w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Oleśnicy, na wystawie pszczelarskiej w Nitrze na Słowacji.

Prowadzono również prace na trutowisku w Murckach, udział w poświęceniu sztandaru Koła Pszczelarzy w Oświęcimiu. W obchodach 85-lecia powstania Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Katowicach udział wzięło 30 naszych pszczelarzy.  członkowie naszego Koła aktywnie włączyli się w szereg organizowanych imprez i szkoleń.

Tam też prezes naszego Koła Władysław Żak odznaczony został medalem imienia Jana Dzierżona. Rok 2006 jak przystało na „Rok Dzierżonowski” członkowie naszego Koła aktywnie włączyli się w szereg organizowanych imprez i szkoleń.

Najważniejsze z nich to: wystawa pszczelarska w Brnie, wizyta u czeskich pszczelarzy w Chlebowcach 2006r-Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa)., udział w VIII Regionalnych „Dniach Pszczelarza” w Gilowicach, III Pszczelarska Wiosna w Andrychowie, Biesiada u „Sądeckiego Bartnika”, V Spotkania Śląskich Pszczelarzy w Murckach, spotkanie pszczelarzy w Dzierżoniowie, wycieczka do Austrii-Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa)., udział w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Kluczborku>>, Święto Miodu na Polanie Hamerla, 5-ciu naszych pszczelarzy wzięło udział w wycieczce organizowanej przez ŚZP do Pragi na wystawę pszczelarską połączoną z wizytą w instytutach pszczelarskich w Rosicach i Dołu nad Wełtawą.

Zima z 2006-2007 rok była bardzo łagodna toteż już 15 stycznia Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa). miododajnych. Posadzono 50 lip i 48 akacji. Prowadzono w Kole prace nad powiększeniem bazy poużytkowej jak również szkolenia np. szkolenie przeprowadzone przez dr Marię Zoń na temat aktualnych problemów zdrowotności pszczół.

W dniach 29-30.2007r.nasi pszczelarze pojechali na Zapraszamy do naszej galerii.. Po drodze zwiedzali w Markowej skansen, w Korczynie -Odrzyków gotycki zamek rycerski Kamieniec i w Haczowie drewniany kościół z XIVw p.w. Wniebowzięcia NMP. Czterech naszych pszczelarzy jest członkami sekcji hodowlanej działającej przy Śląskim Związku Pszczelarzy. Udział w Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa). połączono z poznaniem Kurnika, Rogalina i Puszczykowa. Należy również wymienić wyjazd na wystawę „Życie w ogrodzie” do Ostrawy. Koło liczyło 64 członków, którzy posiadali 700 rodzin pszczelich. Wysiano 110 kg nasion roślin miododajnych.

Nadmienić należy, że w „Konkursie Kronik” kronika naszego Koła zajęła III miejsce Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa).. Za zaangażowanie w pracach na rzecz rozwoju pszczelarstwa, na zebraniu w dniu 2 marca 2008 r. odznaczono Honorowymi Odznakami PZP członków naszego Koła: 6-srebrnymi, 6-brązowymi. Rok 2008 został ogłoszony „Rokiem Trutowisk”. Członkowie naszego Koła wzięli udział w Spotkaniu Pszczelarzy Śląskich w 55 rocznicę powstania trutowiska w Murckach. Oprócz udziału w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Krakowie w dniu 14 września 2008r Koło nasze wzięło udział w Diecezjalno - Powiatowych Dożynkach w Jawiszowicach.

ŚZP w dniu 20 grudnia 2008r w Ornontowicach zwołał Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, którego głównym tematem było zawieszenie przynależności do Polskiego Związku Pszczelarzy. Wniosek o zawieszenie przynależności do PZP został przegłosowany przez delegatów następującą ilością głosów: na 104 delegatów, 96 głosów było za zawieszeniem przynależności do PZP, 5 głosów za pozostaniem w PZP, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Wobec powyższego znaczącą większością głosów delegaci zdecydowali o zawieszeniu członkostwa ŚZP w PZP.

Pszczelarze nasi wzięli również udział w kompanii promocyjnej „Życie miodem słodzone”.

Wzorem lat ubiegłych, celem poprawienia pogłowia pszczół, sprowadzono 130 matek pszczelich, 60 odkładów oraz wysiano 170 kg nasion facelii, gorczycy, gryki. Dzięki pomocy finansowej Gminy Brzeszcze (GFOŚiGW) oraz Rady Sołeckiej w Jawiszowicach mamy możliwość rozszerzania bazy pożytkowej oraz zakupu wyselekcjonowanych matek pszczelich. Na pierwszym zebraniu w 2009 r. tj. w dniu 2 stycznia Prezes Władysław Żak złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Na spotkaniu w dniu 8 lutego 2009r, w którym uczestniczyło 25 członków Koła za zasługi dla pszczelarstwa prezes ŚZP Zbigniew Binko odznaczył kol. Władysława Żaka najwyższym pszczelarskim odznaczeniem - Statuetką ks. dr. Jana Dzierżona. Na zwołanym w dniu 29 marca 2009r Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Koła, w którym udział wzięło 34 członków dokonano wyboru nowego Prezesa Koła, którym został kol. Czesław Grzywa. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Jarosław Chmielniak - przewodniczący, Czesław Mieszczak i Ludwik Zemanek - członkowie. W 2009r koło liczy 56 członków i 601 rodzin pszczelich. Sprowadzono 132 matki, 45 odkładów, wysiano 130 kg nasion (facelia, gryka). Praca w Kole skupiała się na przygotowaniach do Jubileuszu 60-lecia istnienia Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach oraz nadania sztandaru. Mimo tego pszczelarze nasi wzięli udział w szeregu wycieczkach i w imprezach pszczelarskich.

Tekst umieszczony w roku 2009 na postawie kroniki.

  Część II               od  2009 roku

W dniu 11 listopada 2009r.odbyła się uroczystość obchodów 60 lat Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach połączona z przekazaniem sztandaru Koła. Sztandar Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa). został ufundowany ze składek członków Koła oraz ze środków przekazanych przez sponsorów. Autorem projektu był Józef Łysakowski, a wykonały został przez Siostry Klaryski z Kęt. Z okazji obchodów 60 lecia Koła został wydany folder.

Uroczystości 60-lecia Koła Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa).rozpoczęła ceremonia przekazania sztandaru przez Prezesa Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach Zbigniewa Bińko pszczelarzom Koła Jawiszowice. Prezes Koła przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu w składzie Ryszka Rudolf, Janusz Gryzełko i Jan Płonka. Udaliśmy się w kolumnie do kościoła św. Marcina z pozostałymi pocztami sztandarowymi oraz zaproszonymi gośćmi. Kolumnę prowadziła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starej Wsi. Na Mszy Św. Dziękczynnej został poświęcony sztandar Koła.

 W drodze powrotnej, w związku z dniem 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości- złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Poległych na Polu Chwały w Jawiszowicach. Dalsze uroczystości kontynuowano w Domu Strażaka w Jawiszowicach. Prezes koła Czesław Grzywa  powitał wszystkich przybyłych gości. Sekretarz Koła Marian Kramarczyk przedstawił krótką charakterystykę działalności.

W dalszej części goście przekazali okolicznościowe życzenia oraz wręczono listy gratulacyjne.Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa).

W uroczystości uczestniczyli m.in: Prezes ŚZP w Katowicach Zbigniew Bińko, w-ce Prezes ŚZP w Katowicach Maria Minas Loska, w-ce Prezes ŚZP w Katowicach Wiesław Londzin z małżonką, Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach Kazimierz Senkowski, Sekretarz Gminy Miedźna Małgorzata Łuniewska, Sołtys Jawiszowic Stanisław Sajdak, Członek Rady sołeckiej Tadeusz Szczerbowski, Dyrektor Ośrodka Kultury Małgorzata Wójcik, Proboszcz Parafii św. Marcina ks. dr Henryk Zontek, przedstawiciele sąsiednich kół pszczelarzy Oświęcimia, Starej Wsi, Gilowic, Brzeszcz, Pszczyny oraz przedstawiciele organizacji działających na terenie Jawiszowic.

Przy okazji tej uroczystości Prezes ŚZP w Katowicach oraz Prezes Koła Pszczelarzy  Jawiszowice wręczyli koledze Stanisławowi Krzywolakowi, jednemu z dwóch żyjących założycieli Koła List Gratulacyjny za 60 letnią pracę w kole.
Po poczęstunku wystąpił p.Janusz Korczyk grając na akordeonie utwory znanych klasyków muzyki poważnej oraz filmowej.

Wszyscy goście otrzymali pamiątkowy mosiężny medal , świece z wosku i okolicznościowy folder.
Artykuł Katarzyny Wituś o tym wydarzeniu ukazał się "Odgłosach Brzeszcze" w grudniu 2009r pod tytułem "Życie miodem słodzone".

7.12.2009r. przypada wspomnienie liturgiczne św. Ambrożego-patrona pszczelarzy. W  tym dniu w Bazylice na Jasnej Górze odbywa się coroczna Pielgrzymka Pszczelarzy, w której uczestniczą pszczelarze z naszego Koła , pierwszy raz z własnym sztandarem.

Zakupiono dla koła komputer. Rozpoczęto prace nad stroną internetową koła- opracowanie Krystyna Grzywa

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbyły  się zebrania członków Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach.

 

2010r

Na początku 2010r udostępniono stronę internetową koła www.pszczoly-jawisz.slask.pli pocztę elektroniczną   e-mail: kpjawisz@wp.pl. Stronę opracowała i prowadzi Krystyna Grzywa.

Zakupiono 2 aparaty do odymiania, oraz 10 uli styropianowych na pasiekę szkoleniową.

 

 2010 -01-24 spotkaniem opłatkowym- Zapraszamy do naszej galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).-w restauracji "Dwa Światy" w Górze  w którym uczestniczyło 20 osób.

Na zaproszenie Zarządu Powiatowego Koła Pszczelarzy w Pszczynie, prezes Koła Czesław Grzywa uczestniczył w uroczystości poświęcenia oraz przekazania paschału dla kościoła w Grzawie.

2.05.2010r.przedstawiciele Koła wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w Święcie Miodu w Gilowicach.

3.05.2010r.sztandar naszego Koła po raz pierwszy uczestniczył w Gminnych Obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach tych uczestniczymy co roku.

31.05.2010r w Przedszkolu "Pod Tęczą" w Jawiszowicach rozpoczął się cykl spotkań Koła Pszczelarz  z przedszkolakami, kontynuowany do dnia dzisiejszego. Tego typu spotkania odbywają się również w Szkole Podstawowej w Jawiszowicach. Spotkania te mają na celu ich przybliżenie dzieciom podstawowych wiadomości o pszczole miodnej.

3.06.2010r poczet sztandarowy pierwszy raz uczestniczy podczas uroczystości Bożego Ciała.

6.06.2010r w salkach przy plebanii odbyło się szkolenie dla członków Koła oraz zaproszonych pszczelarzy z okolicznych kół. Szkolenia te są nadal kontynuowane.  

Pszczelarze Koła wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w święcie śląskich pszczelarzy na Trutowisku w Murckach.

W dniach 24-25 lipca 2010r zorganizowano  dla pszczelarzy wycieczkę Piastowskim Szlakiem- Gniezno - Biskupin - Gąsawa - Wenecja - Ostrów Lednicki.

29.08.2010r. wspólnie  z Kołem Gospodyń Wiejskich w Jawiszowicach zorganizowaliśmy dożynki Parafialno-Sołeckie przy Kościele p.w. św. Marcina w Jawiszowicach.

11.09.2010r. w Ostrawie nasi pszczelarze brali udział w wystawie ogrodniczo-pszczelarskiej "Źivot na zahrade".
W dniu 12.09.2010r. w odpowiedzi na prośbę ks. dr Henryka Zontka reprezentowaliśmy Dekanat Jawiszowicki na diecezjalno-powiatowych dożynkach w Wieprzu Radziechow
Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa). Skład delegacji: poczet sztandarowy oraz trzech członków koła. W drodze powrotnej udaliśmy się do Pszczyny na Śląski Dzień Miodu.

W dniu 25.09.2010r.w Jawiszowicach wspólnie z innymi organizacjami sołectwa zorganizowaliśmy ognisko harcerskie dla uczczenia 75-lecia Harcerstwa w Gminie Brzeszcze.

W dniu 2.10.2010r.Rada Sołecka zorganizowała uroczystość z okazji 725 lat Jawiszowic. W obchodach tych aktywnie uczestniczyły organizacje z terenu Jawiszowic, w tym nasze Koło z pocztem sztandarowym. Zapraszamy do naszej galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

Poczet sztandarowy Koła Pszczelarzy Jawiszowice wziął udział w obchodach Święta Niepodległości 11.11.2010r.w Brzeszczach.  

7 grudnia 2010r. pszczelarze z naszego Koła wraz z pocztem sztandarowym uczestniczą w corocznej pielgrzymce na Jasną Górę.

12.12.2010r.na zaproszenie Koła Pszczelarzy Oświęcim, poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystej Mszy św. w Grojcu.

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbyły  się zebrania członków Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach.

 

2011 rok


      17.01.2011r przedstawiciele Koła uczestniczyli w inauguracji obchodów 200-lecia urodzin ks. Jana Dzierżona, która odbyła się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

23.01.2011r.w restauracji "Lisówka" pszczelarze z koła Jawiszowice złożyli sobie życzenia  na spotkaniu opłatkowym. Zostały wręczone również odznaczenia pszczelarskie ŚZP : brązowa odznaka dla Stanisława Zająca, srebrna odznaka dla Jan Szczyrbowskiego i Jan Płonka, złota odznaka dla Ludwika Szemlińskiego, Rudolf Piekarczyk i Nikoła Sirakova.

3.04.2011r odbyło się Walne Zebranie Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach, do którego (dla przypomnienia) należą również pszczelarze z Frydka Gilowic, Góry, Grzawy.

Po 4- letniej kadencji ustępujący Zarząd złożył sprawozdanie z działalności za okres 2007-2010r. Sprawozdanie przedstawił Marian Kramarczyk- sekretarz i Władysław Gara-skarbnik. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Chmielniak przedstawił sprawozdanie komisji i zgłosił  wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła. Wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty jednogłośnie.

Kolega Marian Korczyk złożył rezygnację z pracy w zarządzie. Następnie w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 34 członków, przyjęto 31 głosami za, przy 3 wstrzymujących się wybrano dotychczasowy skład zarządu. Do zarządu w głosowaniu jawnym (33 głosy za, 1 głos wstrzymujący się) został wybrany Andrzej Watoła. Wybrano także delegatów na Walny Zjazd ŚZP Katowice; Grzywa Czesław, Marian Kramarczyk, Władysław Żak.

W dniach 5-7 kwietnia 2011r  Pszczyna była gospodarzem Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej. Naukowcy i praktycy wymienili sobie wyniki prac badawczych m.in. z hodowli i genetyki pszczół, gospodarki pasiecznej, chorób i zatruć rodzin pszczelich, pożytków i apiterapii. Przedstawiciele naszego koła również uczestniczyli w konferencji.

W dniu 3 maja 2011r. poczet sztandarowy uczestniczy w obchodach rocznicy Konstytucji 3-Maja. Złożono kwiaty pod pomnikiem Poległych na Polu Chwały w Jawiszowicach.
Na zaproszenie Koła Pszczelarzy w Oświęcimiu, w godzinach popołudniowych delegacja  naszych pszczelarzy wraz z Prezesem pojechała do Grojca na uroczystą

6.05.2011r w Kamiannej odbył się pogrzeb ks.dr Henryka Ostacha,>>>>>>> .Poczet sztandarowy naszego Koła wraz z Prezesem Koła uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych.

Prezes Czesław Grzywa, Władysław Gara, Marian Kramarczyk zorganizowali spotkania edukacyjne z uczniami w  Szkole Podstawowej w Jawiszowicach i dziećmi z Przedszkola w Jawiszowicach, które miały na celu zapoznanie z pracą pszczelarzy, podstawowymi przyrządami w pracach w pasiece, przybliżenie informacji o potrzebie ochrony pszczół, o tym jak powstaje miód i inne produkty pszczele oraz jak wygląda pozyskiwanie miodu-pokaz przygotowania i wirowania ramek z miodem. Ogłoszono konkurs rysunkowy jak dzieci widzą pszczołę. Wręczono nagrody.

2-3 lipiec 2011r wycieczka na Słowację. Zwiedzaliśmy m.in. Jaskinię Lodową w Dolinie Demianowskiej.Galeria - Słowacja 2011 Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa).. W drodze powrotnej płynęliśmy po Zalewie Rożnowskim. Następnie W Stróżach pszczelarze brali udział w konferencji pszczelarskiej na temat: "Pomóżmy pszczołom, pszczoły pomogą mam"

10 lipca 2011r. na polanie Hamerla w Murckach Mszą św. rozpoczęła się X Biesiada Pszczelarska, w której brali udział pszczelarze z naszego Koła oraz poczet sztandarowy.

W sierpniu 2011r.w związku z wystąpieniem groźnej dla pszczół choroby- zgnilca amerykańskiego - w rejonie Jawiszowic, Góry i Grzawy, Zarząd Koła wraz z powiatowymi lekarzami weterynarii Pszczyny i Oświęcimia przystąpili do zwalczania ognisk występowania tej choroby.

28 sierpnia w Jawiszowicach zorganizowano" Niedziela z rodziną", w której pszczelarze z naszego Koła przygotowali wystawę miodu i innych produktów pszczelich.

15 października 2011-  z okazji XX-lecia  Polskiej Fundacji Apiterapii, w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się konferencja naukowa, w której wzięli udział  Prezes Grzywa Czesław z żoną, Marian Kramarczyk, Władysław Żak.

2011-11-12 w Katowicach - Kostuchna odbył się Walny Zjazd Delegatów ŚZP w Katowicach. Delegatami Koła Jawiszowice byli: Prezes Czesław Grzywa, Marian Kramarczyk, Władysław Żak. Zarząd ŚZP w Katowicach za wybitne zasługi dla śląskiego pszczelarstwa  wręczył podziękowanie Władysławowi Żakowi. Podziękowanie  otrzymał również kol. Władysław Żak od Zarządu Beskidzkiego Związku Pszczelarskiego "Bartnik" w Bielsku-Białej za pomoc w odbudowie pasieki członkowi ich organizacji, która ucierpiała w wyniku powodzi w 2010r. W III Konkursie Kronik Kół Pszczelarzy III Miejsce otrzymało Koło Pszczelarzy w Jawiszowicach za dokumentowanie działalności koła w latach 2007 - 2011.

27 listopada 2011 -Zarząd Koła zorganizował zebranie szkoleniowe p.t. "Pszczołom na ratunek" na którym obecni byli także pszczelarze z okolicznych kół oraz powiatowi lekarze weterynarii. Obecnych na zebraniu było 56 osób. Salę przy plebanii tzw."Moherówkę" bezpłatnie udostępnił proboszcz ks. dr Henryk Zątek.

Tradycyjnie, uczestniczyliśmy z pocztem sztandarowym w uroczystościach w dniu 11 listopada w Święto Niepodległości oraz 7 grudnia w pielgrzymce na Jasna Górę.

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbyły  się zebrania członków Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach.

 

2012 rok

Na zebraniu członków koła 5 lutego 2012r  na wniosek Zarządu tytuł Honorowy Członek Koła otrzymali: Józef Fajferek, Stanisław Krzywolak i Zbigniew Taska.

W dniu 26 lutego 2012r pszczelarze naszego Koła brali udział  na szkoleniu w Wilamowicach, na temat Gospodarki pasiecznej.

15 marca 2012r w Warszawie odbył się marsz z manifestacją pod hasłem "W obronie pszczoły miodnej">>>>>> lub Zapraszamy do naszej galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).Udział w marszu z naszego Koła wzięli: Prezes Czesław Grzywa, Józef Kulka, Jan Płonka i Janusz Gryzełko. Na zakończenie marszu na ręce ministra rolnictwa Marka Sawickiego złożono petycję w sprawie ratowania pszczół. Zarząd Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach złożył na ręce prezesa Czesława Grzywy podziękowanie delegacji Koła Pszczelarzy Jawiszowice za udział w manifestacji.

17 marca 2012r. zmarł w wieku 87 lat nasz kolega pszczelarz Józef Fajferek, współzałożyciel Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach w 1949r. Przez długie lata pełnił funkcję skarbnika oraz członka Komisji Rewizyjnej Koła. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli wraz z pocztem sztandarowym przedstawiciele Koła.

Kwiecień -dla wzbogacenia bazy pożytkowej dla pszczół posadzono 120 szt. sadzonek drzew miododajnych- klonów, dębów i buków. Udział w akcji sadzenia drzew wzięli: Czesław Grzywa, Stanisław Chrapek, Jan Płonka, Rudolf Ryszka, Marian Kramarczyk.

Maj- Święto Konstytucji 3 Maja -na zaproszenie Burmistrza Brzeszcz w obchodach  uczestniczył poczet sztandarowy w składzie: Czesław Grzywa, Jan Płonka, Rudolf Ryszka.

15 maja 2012r. zmarł w wieku 79 lat Czesław Mieszczak, wieloletni członek Komisji Rewizyjnej Koła. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli przedstawiciele koła  oraz poczet sztandarowy.

W dniach 25-26 maja, na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania Stobrawskiego Zielonego Szlaku (woj. opolskie, pow. namysłowski) przedstawiciele LGD Dolina Soły złożyli wizytę studyjną p.n."Pszczelarstwo-lepszy przykład niż wykład". Koło Pszczelarzy Jawiszowice reprezentowali- prezes Czesław Grzywa, i sekretarz Marian Kramarczyk. W ramach wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami LGD Stobrawski Zielony Szlak w Gminie Pokój, zwiedzano pasiekę zarodowej w Maciejowie, gdzie odbyła się także degustacja miodów odmianowych (malinowy, spadziowy, nawłociowy, gryczany), zwiedzano muzeum ks.Dzierżona w Kluczborku, wystawę lalek z całego świata, muzeum kołodziejstwa w Popielowie, w Dąbrówce dolnej - Buffalo Ranch- wioskę indiańską w gminie Pokój.

W 2012 roku koło zorganizowało wycieczkę dla członków koła tą samą trasą.

W dniu 6 czerwca odbył się Piknik Naukowy zorganizowany przez Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.Koło Pszczelarzy Jawiszowice reprezentowali prezes Czesław Grzywa i Władysław Żak, a z Koła Pszczelarzy w Kętach Małgorzata i Błażej Banasiowie. Przedstawiciele tych Kół zorganizowali i obsługiwali wystawę pszczelarską.Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie uczestników. Stoisko odwiedził również Starosta Powiatu Oświęcimskiego Józef Krawczyk z Członkiem Zarządem Powiatu Tadeuszem Szczerbowskim oraz Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska.

W maju i czerwcu odbyły się spotkania tematyczne zaplanowane jak co roku w Szkole Podstawowej w Jawiszowicach i w Przedszkolu w Jawiszowicach.

W dniu 15 lipca odbyło się spotkanie pszczelarzy śląskich na trutowisku w Murckach. Na Mszy Św. oraz biesiadzie byli również pszczelarze naszego Koła oraz poczet sztandarowy w składzie: Czesław Grzywa, Jan Płonka, Rudolf Ryszka.

W dniach 29-30 lipca zwiedzaliśmy Zamość - Muzeum Jana Zamoyskiego w kamienicach ormiańskich, Katedrę Zamojską przy Rynku Wielkim, Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny oraz  bryczkami  zwiedzaliśmy Roztoczański Park Narodowy do ostoi konika polskiego.

W dniu 5 sierpnia 2012r w Jawiszowicach została odsłonięta tablica pamiątkowa upamiętniająca nadanie imieniem ks.prof.Józefa Tischnera placowi przy kościele św.Marcina. Z Koła Pszczelarzy Jawiszowice udział w uroczystości wzięli: Prezes Czesław Grzywa oraz poczet sztandarowy w składzie Rudolf Ryszka, Józef Kulka i Stanisław Paskudzki.

26 sierpnia 2012r na rynku w Pszczynie oraz w Pszczyńskim Centrum Kultury, Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach i Urząd  Miejski w Pszczynie i Pszczyńskie Centrum Kultury zorganizowali imprezę pn."III Śląski Dzień Miodu". Koło Pszczelarzy Jawiszowice reprezentowali: Prezes Czesław Grzywa, Józef Kulka, Marian Kramarczyk, Józef Papla i Ludwik Zemanek.

Zwiedzaliśmy również wystawę poświęconą Emanuelowi Biskupkowi w 140 rocznicę urodzin, współzałożycielowi 20.12.1920 r Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich.

8 września 2012r.poświęcono kapliczkę z drewnianą rzeźbą św. Ambrożego, na posesji kol. Jana Bieszczada z Dankowic. Kapliczka stoi obok jego pasieki. Pień lipowy w którym umieszona jest rzeźba ofiarował Czesław Grzywa, który wraz z żoną Krystyną uczestniczył w uroczystości.

28 października 2012r odbyło się szkolenie pszczelarzy którego tematem była:. "Gospodarka pasieczna w sytuacji występowania chorób". Wykład wygłosił dr Wiesław Londzin z Instytutu Chemii Organicznej w Pszczynie. Na szkoleniu becne były 63 osób w tym: ŚZP Katowice Kazimierz Wiśniowski,  Starosta Powiatu Oświęcimskiego Józef Krawczyk, Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Szczerbowski, Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, lekarze weterynarii, przedstawiciel Izby Rolniczej Przemysław Szczerbowski, rolnicy, pszczelarze.

Tradycyjnie uczestniczyliśmy z pocztem sztandarowym w uroczystościach z okazji 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości oraz 7 grudnia w Pielgrzymce na Jasna Górę uczestniczył poczet sztandarowy.

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbyły  się zebrania członków Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach. W 2012 wstąpił do naszego koła Dawid Pudełko.

 

2013 rok

Rok 2013 rozpoczęliśmy zebraniem pszczelarzy w dniu 6 stycznia.

27 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe koła w "Moherówce" w Jawiszowicach.

2 czerwca powołany został komitet organizacyjny Obchodów 65-lecia Koła Pszczelarzy Jawiszowice w składzie: przewodniczący Czesław Grzywa, członkowie- Władysław Gara, Stanisław Chrapek II, Antoni Ziółkowski, Artur Wójcik, Ludwik Zemanek. Ustalono datę obchodów na 31 maja 2014r.

4 i 12 czerwca odbyły się tematyczne spotkania z dziećmi i młodzieżą w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Jawiszowicach.

15 czerwca 2013r. odbyło się spotkanie integracyjne Koła Pszczelarzy Jawiszowice  z grupą pszczelarzy Koła Stara Wieś na działce u naszego kolegi Jana Bieszczada w Dankowicach.

26 czerwca w Kaniowie zorganizowano spotkanie na temat: "Probiotyki- zastosowanie w hodowli zwierząt ( w tym pszczół)". Na spotkaniu tym obecni byli rolnicy, leśnicy, hodowcy ryb oraz pszczelarze. Koło Pszczelarzy Jawiszowice reprezentowali: prezes Czesław Grzywa, honorowy prezes Władysław Żak, sekretarz Marian Kramarczyk i Jan Żak.

W dniach 6-7 lipca odbyła się wycieczka szlakiem ks.Jana Dzierżona. Oprócz muzeum im.Jana Dzierżona, zwiedziliśmy wioskę indiańską "Buffalo Ranch"  z programem animacyjnym prowadzony przez polskich Indian, zabytkową hutę żelaza, oraz uczestniczyliśmy w pokazie tkactwa tradycyjnego na krośnie ręcznym.

14 lipca 2013r.jak co roku miało miejsce spotkanie śląskich pszczelarzy na Trutowisku w Murckach, rozpoczynające się jak zwykle Mszą Święta. Przedstawiciele Koła Pszczelarzy Jawiszowice uczestniczyli w spotkaniu wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Jan Płonka, Rudolf Ryszka i Czesław Grzywa.

4 sierpnia 2013r.na zebraniu prezes Koła Prezes Czesław Grzywa dokonał podsumowania działalności Zarządu na rzecz zaopatrzenia członków koła w sprzęt pszczelarski. Poinformował także, że przydzielone zostało małe pomieszczenie na potrzeby Koła z dostępem na salę zebrań. Przez 65 lat Koło nie posiadało lokalu. Obecnie przyznany lokal w nienajlepszym stanie technicznym, mieści się w starym budynku dawnej szkoły podstawowej obok kościoła św. Marcina w Jawiszowicach.

24 sierpnia 2013r. Koło Pszczelarzy Ziemi Żywieckiej w Żywcu obchodziło uroczyście 99 letnią rocznicę działalności. Na zaproszenie, Koło Jawiszowice reprezentował prezes Czesław Grzywa.

8 września 2013r odbyły się dożynki parafialno -sołeckie z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich z Jawiszowic oraz Koła Pszczelarzy Jawiszowice, które zorganizowało stoisko wystawowe wyposażone w ule, drobny sprzęt pszczelarski i produkty pszczele. W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy.

Przeprowadzono remont pomieszczenia dla pszczelarzy w starej szkole, obecnie "Sołtysówka'. Przy remoncie pracowali: Jan Szczyrbowski, Ludwik Zemanek, Marian Kramarczyk. Nad pracami czuwał prezes Czesław Grzywa.

W dniach 29.09.2013r do 3.10.2013r.ŚZP w Katowicach wspólnie z Marszałkiem Województwa Śląskiego zorganizowali wyjazd na XXXXIII Kongres APIMONDII do Kijowa. Z Koła Pszczelarzy Jawiszowice uczestniczył prezes Czesław Grzywa z żo. Zdjęcia  można również  zobaczyć- Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa).

W dniach 12 i 13 października 2013 r. w Kętach, w siedzibie Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego „ŁYSOŃ”, odbywały się jak co roku Dni Otwarte, połączone z obchodami 80-lecia Koła Pszczelarzy Kęty. Na zaproszenie w uroczystościach brała udział delegacja Koła Pszczelarzy Jawiszowice z prezesem Czesławem Grzywa oraz poczet sztandarowy w składzie: Stanisław Paskudzki, Rudolf Ryszka i Jan Płonka.

Z 11 listopada poczet sztandarowy Koła Pszczelarzy Jawiszowice uczestniczył w obchodach z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Po Mszy Św. przemaszerowano pod pomnik Poległych w walce z faszyzmem w Brzeszczach.

17 listopada 2013r odbyło się szkolenie połączone ze spotkaniem pszczelarskim. Temat szkolenia: "Nosema ceranae-jako główna przyczyna zamierania pszczół". Wykład przeprowadziła Pani dr weterynarii Maria Zoń. W szkoleniu uczestniczyli również goście zaproszeni: Burmistrz Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk, członek Zarządu Powiatu Tadeusz Szczerbowski, sołtys Jawiszowic Stanisław Sajdak, lek.weterynarii Anna Żyłowska, dr psychologii Adam Adamski,  członek Komisji Rewizyjnej ŚZP w Katowicach Jerzy Wiaterek oraz delegacje z zaprzyjaźnionych kół: Oświęcimia, Pszczyny, Starej Wsi, Kęt, Brzeszcz, Czechowic-Dziedzic.

 7 grudnia, w dzień Św. Ambrożego, patrona pszczelarzy Koło Pszczelarzy z Jawiszowice wspólnie z Powiatowym Kołem Pszczelarzy z Pszczyny zorganizowali pielgrzymkę na Jasną Górę. W pielgrzymce wzięło udział 45 osób wraz z pocztem sztandarowym- Częstochowa 2013 Zapraszamy do naszej galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

8 grudnia 2013r wraz z Klubem Seniora zorganizowaliśmy w "Moherówce" - spotkanie górniczo-pszczelarskie Zapraszamy do naszej galerii., (wykonane przez Krystyną Grzywa).poprzedzone Mszą Świętą.

21 grudnia 2013r na zaproszenie pszczelarzy z Dankowic, delegacja z Koła Pszczelarzy Jawiszowice oraz poczet sztandarowy w składzie: Rudolf Ryszka, Jan Płonka, Józef Kulka uczestniczyli w poświęceniu feretronu Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa). z kopią obrazu Maria Regina Apium z jednej strony i Św. Ambrożym z drugiej strony. Otrzymaliśmy pisemne podziękowanie od pszczelarzy z Dankowic.

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbyły  się zebrania członków Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach.

 

2014 rok

11 stycznia 2014r. w Kinie "Świt "w Czechowicach -Dziedzicach odbył się pokaz filmu pt."Więcej niż miód" szwajcarskiego reżysera Markusa Imhoofa. Z Koła Pszczelarzy Jawiszowice film oglądało 12 osób.

W dniu 8 stycznia w Wilamowicach odbyło się szkolenie pszczelarskie na temat: "Wykorzystanie pożytków wiosennych dla rozwoju pszczół oraz pasze na jesienne zakarmianie". Wykład wygłosił mgr Tomasz Strojny z Wrocławia. W szkoleniu uczestniczyła grupa pszczelarzy z naszego koła.

Od 22 lutego 2014r. działa strona internetowa Koła w zmienionej szacie graficznej oraz w treść. Nowe opracowanie i prowadzenie strony -Krystyna Grzywa

          31 maja 2014r Koło Pszczelarzy w Jawiszowicach uroczyście obchodziło jubileusz 65-lecia działalności. Złożono na ręce prezesa Czesława Grzywy listy gratulacyjne i życzenia Zapraszamy do naszej galerii..Uroczystość obchodów 65 lecia działalności Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach w dniu 31 maja 2014r rozpoczęła się przemarszem pochodu z pocztami sztandarowymi i orkiestrą dętą z OSP w Jawiszowicach na Mszę Św. do kościoła św. Marcina, którą odprawił Duszpasterz Pszczelarzy Archidiecezji Katowickiej Kapelan Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach  ks. Grzegorz Kotyczka. Po Mszy Św. wraz z pocztami sztandarowymi: Koła Pszczelarzy Jawiszowice, Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, Beskidzkiego Związku Pszczelarzy „Bartnik” w Bielsku-Białej, Koła Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej, Bestwiny, Kęt, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawiszowicach, Harcerskiego Kręgu Seniorów im. harcmistrza Ryszarda Kaczorowskiego w Jawiszowicach, Polskiego Stronnictwa Ludowego w Jawiszowicach i Górników z Jawiszowic, udaliśmy się w drogę powrotną do budynku miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Tu odbyła się część oficjalna uroczystości. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Starosta Powiatu Oświęcimskiego Pan Józef Krawczyk, Wójt Gminy Miedźna Pan Bogdan Taranowski, Zastępca Burmistrza Brzeszcz Robert Adamczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach Pan Jacek Wawro, Sołtys Jawiszowic Pan Stanisław Sajdak, Sołtys Gilowic Pan Jan Nowak. Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach reprezentowali: Prezes Pan Zbigniew Bińko i W-ce Prezes Pani Maria Loska Minas, W-ce Prezes Pan Edmund Bryjok, Sekretarz Pan Kazimierz Wiśniowski, Członek Komisji Rewizyjnej Jerzy Wiaterek. "BARTNIK" Bielsko-Biała reprezentowali Prezes Pan Andrzej Walewski, w-ce Prezes Pan Stanisław Kamiński, z Powiatowego Koła Pszczelarzy w Pszczynie Prezes Pan Tomasz Waloszek, Prezes Koła Pszczelarzy w Oświęcimiu Pan Stanisław Kotlarczyk, Prezes Koła Pszczelarzy w Brzeszczach Pan Bogdan Bałaś, Prezes Koła Pszczelarzy Stara Wieś Kazimierz Furczyk, Prezes Koła Pszczelarzy w Bestwinie Pan Kazimierz Wojtyła, Delegacja Koła Pszczelarzy z Kęt, z Ośrodka Kultury w Brzeszczach Pani Ewa Pawlusiak, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Jawiszowicach Pani Anna Fajfer,Prezes Klubu Seniora w Jawiszowicach Pan Andrzej Róża,Członek Zarządu Harcerskiego Kręgu Seniorów im. harcmistrza Ryszarda Kaczorowskiego w Jawiszowicach Pani Barbara Drewniak, delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół Jawiszowic,Delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniówka. Po wystąpieniu prezesa koła Czesława Grzywy, który przywitał gości, kol. Marian Kramarczyk-sekretarz koła przedstawił krótką historią oraz działalność koła za ostanie pięć lat. Następnie wręczono zasłużonym dla pszczelarstwa kolegom z koła wyróżnienia Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach na wniosek Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach :Najwyższe wyróżnienie Kapituły Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach - statuetkę Popiersia ks. dr. Jana Dzierżona otrzymał Władysław Żak. On też tego dnia odbierał Tytuł Honorowego Prezesa Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach. Złotym Medalem Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach udekorowano Ludwika Zemanka. Odznaki Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach otrzymali: złote - Czesław Grzywa, Marian Kramarczyk, Jan Płonka, Jan Szczyrbowski, Jan Żak; srebrne - Józef Kulka, Stanisław Paskudzki, Rudolf Ryszka, Władysław Stawowczyk; brązowe - Stanisław Chrapek II, Stanisław Czyrwik, Andrzej Dowbecki, Janusz Gryzełko, Andrzej Watoła. Tytuł Honorowego Członka Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach nadano: Stefanowi Dziubkowi, Stanisławowi Krzywolakowi, Józefowi Malcherowi i Zbigniewowi Tasce. Owocnych dokonań w rozwoju pszczelarstwa, i ochrony środowiska gratulowali przedstawiciele władz gminnych - zastępca burmistrza Brzeszcz Robert Adamczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Wawro, sołtys Jawiszowic Stanisław Sajdak. Życzenia złożyli również wójt Gminy Miedźna Bogdan Taranowski oraz starosta powiatu oświęcimskiego Józef Krawczyk. Po części oficjalnej obchodów, przyszedł czas na obiad. W części artystycznej wystąpił zespół "Tęcza". Do godzin wieczornych trwała biesiada, do której przygrywał Paweł Jarosz.

W ramach obchodów 25 rocznicy Wolnych Demokratycznych Wyborów z okazji "Święta Wolności" 7 czerwca 2014r odbył się plener przed budynkiem Ośrodka Kultury w Brzeszczach. Była to prezentacja działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Koło Pszczelarzy Jawiszowice na swoim stoisku prezentowało produkty pszczele, wystawiło ul pokazowy z żywymi pszczołami oraz częstowano miodem. Udział wzięli: prezes Czesław Grzywa, w-ce prezes Andrzej Watoła, Stanisław Chrapek oraz Jan Żak. Zapraszamy do naszej galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

Dnia 12 czerwca 2014r w ramach edukacji na temat pszczoły i pszczelarstwa odbyły się spotkania z dziećmi i młodzieżą w przedszkolu i szkole podstawowej w Jawiszowicach.

W przedszkolu udział wzięły dwie grupy dzieci, a z koła Pszczelarzy Jawiszowice prezes Czesław Grzywa i Pan Władysław Żak. Prezes omówił prace w pasiece oraz rodzaje uli. Pan Żak omówił potrzeby hodowli pszczoły miodnej.

Na spotkanie w szkole przyszło ok 100 uczniów. Prezes koła omówił co to jest pszczoła i jej zadania w ekosystemie, nawiązał również do rocznicy 65- lecia działalności Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach. Pan Żak Władysław omówił zagadnienia związane z hodowlą matek pszczelich oraz "odkładów" czyli nowych rodzin pszczelich. Na zakończenie obu spotkań poczęstowano obecnych miodem. W przedszkolu ogłoszono dodatkowo konkurs rysunkowy z nagrodami. Ocenę prac wyznaczono na dzień 18 czerwca.

Spotkanie 18 czerwca br w przedszkolu. Oceniono 39 Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa).. Prezes koła wraz z wychowawczyniami wyróżnili 6 prac medalami z wosku pszczelego oraz kubkami z logo pszczelarskim. A dla wszystkich dzieci były podarunki w postaci małego słoiczka miodu, figurki z wosku oraz materiały reklamowe. Wszystko było wielką frajdą dla dzieci.  Spotkania zaplanowane były w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Brzeszcze na 2014.

 

W dniu 28 lipca 2014r zmarł skarbnik Koła Władysława Gara, który pełnił tę funkcje przez trzy kadencje.

Dnia 24 sierpnia odbyły się gminne  dożynki "Pod Lipkami" w Brzeszczach. Pszczelarze Koła Jawiszowice wraz z Kołem Pszczelarzy Brzeszcze zorganizowali stoisko wystawowe ze sprzętem pszczelarskim oraz poczęstowano gości miodem. Zapraszamy do naszej galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

Dnia 20 września br. Koło Pszczelarzy Oświęcim zorganizowało spotkanie pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej. Spotkanie odbyło się w "Pasiece Malwa"Zapraszamy do naszej galerii  (wykonane przez Krystyną Grzywa).u Pana Krzysztofa Zycha w Grojcu. W spotkaniu uczestniczył Prezes Związku Pszczelarzy Bartnik w Bielsku-Białej Andrzej Walewski, W-ce Prezydent Oświęcimia, Wójt Gminy Oświęcim i sołtys Grojca. Przedstawiono program pozyskania dotacji dla pszczelarzy z Agencji Rynku Rolnego na rok 2015. Był poczęstunek oraz prażone. Z naszego koła udział wzięli: prezes z żoną, kol. Żak Władysław i Paskudzki Stanisław.

 

26 października 2014r. w "Moherówce", w sali obok plebanii w Jawiszowicach odbyło się coroczne  szkolenie pszczelarzy Koła Jawiszowice. Tematem szkolenia było: "Izolator Chmary, zwalczanie warozy". Wykład wygłosił Igor Pawłyk, mistrz pszczelarski z Zagórza Kawcze gmina Niepołomice. Na szkoleniu obecni byli również zaproszeni goście : prezes Bartnika Bielsko-Biała Pan Andrzej Walewski, w-ce prezes Bartnika Bielsko-Biała Pan Stanisław Kamiński, sekretarz ŚZP w Katowicach Pan Kazimierz Wiśniowski wraz z małżonką, w-ce przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŚZP w Katowicach oraz prezes Koła Pszczelarzy Zabrze Pan Jerzy Wiaterek oraz przedstawiciele kół Pszczyny, Oświęcimia, Kęt, Brzeszcz, Bestwiny, Starej Wsi, Czechowic-Dziedzic. Łącznie na szkoleniu było 76 osób. Wykład wzbudził duże zainteresowanie wśród pszczelarzy, o czym świadczyła merytoryczna dyskusja. Obecni na szkoleniu poczęstowano obiadem. Duża frekwencja świadczy o potrzebie organizowania takich spotkań pszczelarskich. Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbyły  się zebrania członków Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach.

 

2015 rok

Smutny początek roku 2015 - w dniu 8 lutego zmarł Władysław Żak, wieloletni prezes, a obecnie Honorowy Prezes Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach. Za długoletnią działalność na rzecz Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach oraz Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach 30 maja 2014r na obchodach 65-Lecia KP w Jawiszowicach został odznaczony medalami oraz otrzymał najwyższe odznaczenie Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, Popiersie dr Dzierżona.

W dniu 14 lutego 2015r zmarł Józef Papla, wieloletni członek zarządu  Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach oraz były członek Sekcji Hodowlanej przy Śląskim Związku Pszczelarzy w Katowicach.

Dnia 1 marca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach, na którym wybrano nowe władze koła: Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Delegatów na Zjazd Śląskiego Zawiązku Pszczelarzy w Katowicach. Prezesem został Czesław Grzywa, W-ce Prezes Andrzej Dowbecki, Sekretarz Marian Kramarczyk, Skarbnik Andrzej Watoła, Gospodarz Koła Józef Kulka, Członkowie Zarządu Marcin Szczerbowski i Bartłomiej Żak. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Przewodniczący Jarosław Chmielniak, Sekretarz Ludwik Zemanek, Członek Komisji Władysław Stawowczyk. Na Delegatów na Zjazd ŚZP wybrani zostali: Czesław Grzywa, Jarosław Chmielniak, Andrzej Watoła.

W dniu 18 kwietnia br. zmarł kol. Stanisław Krzywolak, od powołania w 1949r do 1957r. -Sekretarz Koła  Miejscowego Związku Pszczelarsko-Sadowniczego w Jawiszowicach
Pogrzeb odbył się w dniu 20 kwietnia br. w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina w Jawiszowicach.
    

Na zaproszenie Burmistrza Brzeszcze i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzeszczach- Poczet Sztandarowy naszego koła uczestniczył w uroczystościach z okazji 3 Maja 2015r - Święto Konstytucji.W kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach o godzinie 10 -tej odprawiono Msze św. w intencji Ojczyzny i Narodu Polskiego a następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Poległych na Polu Chwały  w Jawiszowicach-Kółku.  

Prezes oraz Poczet sztandarowy naszego koła uczestniczyli 19 maja 2015r w obchodach 30 lecia kapłaństwa ks.dr Henryka Zątka, proboszcz Parafii p.w. św. Marcina w Jawiszowicach. Prezes oraz przedstawiciele koła wręczyli księdzu proboszczowi list gratulacyjny oraz statuetkę Jana Pawła II, wykonaną z wosku pszczelego.

Dnia 29 maja 2015r odbyły się spotkania z dziećmi i młodzieżą w przedszkolu i szkole podstawowej w Jawiszowicach. W przedszkolu udział wzięły dwie grupy dzieci, a z koła Pszczelarzy Jawiszowice prezes Czesław Grzywa i lek. weteryn. Bartłomiej Żak. W przedszkolu uczestniczyły dzieci z dwóch grup po 25 dzieci, a z koła Pszczelarzy Jawiszowice prezes Czesław Grzywa i Pan Bartłomiej Żak- lel.weterynar. i członek zarządu koła. Prezes omówił potrzebie hodowli pszczół, o rodzajach uli oraz o roju pszczelim. Pan Żak opisał budowę pszczoły, różnicę pomiędzy matką, robotnicą i trutniem. Mówił o potrzebie pszczoły miodnej w rolnictwie i sadownictwie. Następnie ogłoszono konkurs rysunkowy o tematyce pszczelarskiej. Rozstrzygnięcie konkursu ustalono na dzień 10.06.2015r.Na zakończenie spotkania poczęstowano dzieci miodem na wafelku i pyłkiem. W spotkaniu w szkole uczestniczyło 80 uczniów. Z Koła Pszczelarzy Jawiszowice udział w spotkaniu tematycznym wzięli: prezes Czesław Grzywa i Pan Bartłomiej Żak- lel.weterynar. i członek zarządu koła. Prezes koła omówił zadania koła pszczelarzy i znaczenie działalności koła w środowisku. Pan Żak Bartłomiej opisał budowę pszczoły, różnicę pomiędzy matką, robotnicą i trutniem. Mówił o potrzebie pszczoły miodnej w rolnictwie i sadownictwie. O chorobach i leczeniu pszczół. Mówił o potrzebie pszczoły miodnej w rolnictwie i sadownictwie. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowanie wśród młodzieży, zadawano szereg ciekawych pytań na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Na zakończenie spotkania poczęstowano obecnych miodem. Rozdano materiały reklamowe o produktach pszczelich. 10 czerwca br. odbyło sie drugie spotkanie z dziećmi w przedszkolu w Jawiszowicach. Tematem spotkania było: rozstrzygnięcie konkursu rysunkowego na temat pszczelarstwa. Oceniono 50 prac dzieci. Prezes koła wraz z wychowawczyniami dwóch grup wyróżnili po 3 prace z każdej grupy medalami z wosku pszczelego oraz kubkami z logo pszczelarskim. A dla wszystkich dzieci były podarunki w postaci: małego słoiczka miodu, figurki z wosku oraz materiały reklamowe. Wszystko to sprawiło wielką radość dzieciom. Powyższe spotkania  zaplanowane były w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Brzeszcze na 2015r.

W dniu 27 czerwca br. zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne- Zapraszamy do naszej galerii. koła pszczelarzy na działce rekreacyjnej kolegi Jana Bieszczada w Dankowicach. W spotkaniu uczestniczyło 20 pszczelarzy, w tym kilku z żonami. Był smaczny poczęstunek oraz piwko, którym częstował kol. Stanisław Pastuszka.

Dnia 25 lipca br. o godzinie 15 -tej w Jawiszowicach przy budynku OSP odbyła się "Biesiada Wiejska 2015"- Organizacje działające w sołectwie Jawiszowice mogły zaprezentować swoją działalność. Koło Pszczelarzy Jawiszowice, które reprezentowali Marcin Szczerbowski, Zbigniew Klimeczek, Jan Żak i Czesław Grzywa, na swoim stoisku zaprezentowało przekrój ula , narzędzia do pracy w pasiece, sprzęt ochronny, produkty pszczele, wyroby z  wosku pszczelego, materiały reklamowe oraz częstowano miodem podawanym na wafelku oraz pyłkiem kwiatowym. Udział w biesiadzie zaplanowany był w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Brzeszcze na 2015r: "edukacja ekologiczna-spotkanie z mieszkańcami". Część oficjalna zakończyła się ok. godziny 20-tej. Następnie rozpoczął się festyn wiejski.

 W sierpniu br na greckiej  wyspie Kos prezes wraz z żoną zwiedzili gospodarstwo pasieczne produkujące miody tymiankowe, piniowe i wrzosowe. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Kefalos Zapraszamy do naszej galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa). w zachodniej części wyspy. Dla zwiedzających było to bardzo ciekawe, ponieważ nie było bujnej roślinności tylko  suchy teren górzysty, miejscami porośnięty tymiankiem, sosnami i wrzosem na których pracowały pszczoły.

W dniu 6 września w Kościele parafialnym p.w. św. Marcina Mszą świętą o godz.11 tej  rozpoczęły się obchody święta plonów czyli dożynki parafialne Zapraszamy do naszej galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).w Jawiszowicach, w których uczestniczyli oprócz mieszkańców i gości zaproszonych pszczelarze z Koła Jawiszowice z pocztem sztandarowym. Po mszy św. na Placu im. ks. Józefa Tischnera odbyły się występy KGW z Jawiszowic oraz dziecięcy zespół taneczny "Iskierki ". Następnie zaproszeni goście udali się do "Moherówki" na poczęstunek.

W dniach od 11 do 13 września br w Wałczu  Zapraszamy do naszej galerii., odbyły się XXXIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Wałczu i Ziemi Wałeckiej. Prezes koła uczestniczył w tych obchodach wraz z grupą pszczelarzy z ZP "Bartnik" z Bielska-Białej. Oprócz uczestnictwa w wydarzeniach oficjalnych jak Msza Święta, wystąpienie oficjeli, kiermasz pszczelarski na Stadionie Miejskim w Wałczu, mieliśmy możliwość zwiedzenia pobliskich pasiek.: "Borki" Stanisławy i Wiktora Uszaków w Okonek Borki, "Zbyszko" Zbigniewa Osmólskiego w Wałcz Lubno oraz  Rodzinne Gospodarstwo Pasieczne Andrzeja Bąka w Złotowie.

Na zakończenie sezonu 3 października br. Grojcu  Zapraszamy do naszej galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).u kolegi Krzysztofa Zycha odbyło się spotkanie pszczelarzy z pobliskich kół. Na zaproszenie Koła Pszczelarzy z Oświęcimia, Koło Pszczelarzy z Jawiszowic reprezentowali: Jan Kempka, Bolesław Wojtala, Ludwik Zemanek i Czesław i Krystyna Grzywa.

W dniach od 9-11 października 2015r w Kleczy Dolnej odbyły sie Dni Otwartych Drzwi w nowej siedzibie firmy oraz 20-lecie działalności Firmy Łysoń Zapraszamy do naszej galerii. Na zaproszenie Firmy Łysoń Koło Pszczelarzy z Jawiszowic w dniu 11 października reprezentowali : poczet sztandarowy koła -Andrzej Watoła, Józef Kulka i Rudolf Ryszka oraz Prezes Czesław Grzywa i Członek Komisji Rewizyjnej Ludwik Zemanek. Po oficjalnych uroczystościach uczestniczyli w szkoleniach na temat: "Zapobieganie chorobom pszczół- jak postępować w pasiece" i "Wszystko z ula dla naszego zdrowia"- wykład dr.hab.Paweł Chorbiński, oraz "Rola i znaczenie wymiany matek pszczelich"- wykład Marek Podlewski.

W Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w dniu 12 października br. zorganizował konferencję na temat: "OCHRONA ŚRODOWISKA i EKOLOGICZNE SPOSOBY GOSPODAROWANIA", a szczególnie : "Możliwość pozyskiwania środków finansowych z WFOŚ na działania związane z ochroną środowiska"- wykład Józef Kała- Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, "Działania MODR w zakresie ochrony środowiska" przedstawił Bronisław Dutka-Dyrektor MODR w Karniowicach, "Znaczenie pszczół w przyrodzie" i "Pożytki pszczele" - wykład -Jan Ślósarz -MODR w Karniowicach. Na zaproszenie w/w z Koła Pszczelarzy Jawiszowice uczestniczyli: Czesław Grzywa, Andrzej Watoła, Jan Fajfer, Robert Neuman, Rudolf Ryszka.

17 października br, w Kobiernicach odbyło się spotkanie integracyjne pszczelarzy. Na zaproszenie Prezesa Gminnego Koła Pszczelarzy w Porąbce kol. Józefa Fabia, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Koła Pszczelarzy Jawiszowice w osobach: Józef Kulka, Andrzej Watoła, Ludwik Zemanek, Czesław i Krystyna Grzywa.

2015-11-14 w Bieruniu odbył się Walny Zjazd Delegatów ŚZP w Katowicach. Delegatami z Koła Pszczelarzy Jawiszowice byli: Prezes Czesław Grzywa, Skarbnik  Andrzej Watoła i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Chmielniak. Nadmienić należy, że w Konkursie Kronik, kronika naszego koła zajęła pierwsze miejsce.

29 listopada br. odbyło się coroczne szkolenie pszczelarzy. Wykład na temat: "Choroby pszczół i gospodarka pasieczna" wygłosił Główny Specjalista ds Pszczelarstwa Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Jan Ślósarz. Na szkolenie przybyły delegacje z kół: Bestwiny, Brzeszcz, Kęt, Oświęcimia, Pszczyny, Starej Wsi, Osieka, Porąbki. Z ramienia Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach uczestniczyli: Sekretarz Związku Pan Kazimierz Wiśniewski z małżonką oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jerzy Wiaterek. Po zakończonym wykładzie, w przerwie podano obiad. Następnie w dyskusji pszczelarze wymieniali swoje spostrzeżenia dotyczące hodowli pszczół. W szkoleniu uczestniczyło 78 pszczelarzy.Zapraszamy do naszej galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

7 grudnia br. w święto św. Ambrożego udaliśmy się na Jasną Górę na ogólnopolską pielgrzymkę pszczelarzy .Wyjazd zorganizowaliśmy wspólnie z pszczelarzami kół z Osieka i Pszczyny. Grupa liczyła 48 osób w tym poczty sztandarowe z Osieka i Jawiszowic.

W dniu 20 grudnia 2015r relikwie św. Ambrożego nawiedziły Koło Pszczelarzy Oświęcim. Główne uroczystości odbyły się w kościele parafialnym w Grojcu. Koło Pszczelarzy Jawiszowice reprezentował Prezes Koła Czesław Grzywa oraz poczet sztandarowy. W tej doniosłej uroczystości udział wzięło 18 pocztów sztandarowych ze Śląska oraz okolic Oświęcimia. Po Mszy Świętej udaliśmy się do miejscowego Ośrodka Kultury na część oficjalną, gdzie przełamaliśmy sie opłatkiem oraz były życzenia od władz samorządowych i prezydenta PZP PanaTadeusza Sabata. Nastepnie podano poczęstunek. Wystawiono kronike koła Pszczelarzdo której wpisaliśmy życzenia i podziekowania. Koniec 2015 roku.Zapraszamy do naszej galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbyły  się zebrania członków Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach.

 

2016 rok

Rok 2016 rozpoczęliśmy udziałem w uroczystym opłatku w Osieku w dniu 17 stycznia. Na spotkaniu opłatkowym Koło Pszczelarzy Jawiszowice reprezentował prezes Czesław Grzywa oraz Marian Kramarczyk. Po przywitaniu gości oraz władz samorządowych przez prezesa koła Bogdana Kruczałę przełamaliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia, a następnie usiedliśmy do stołu goszcząc się przy obiedzie. Po poczęstunku była owocna dyskusja na tematy pszczelarskie oraz zagrożeń wynikających z używania środków ochrony roślin. Na zakończenie podziękowaliśmy zarządowi koła Osiek za zaproszenie.Zapraszamy do naszej galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

1 maja 2016r uczestniczyliśmy w uroczystym rozpoczęciu sezonu pszczelarskiego w Grojcu na zaproszenie Koła pszczelarzy Oświęcim. Witając wszystkich gości, Prezes Koła Stanisław Kotlarczyk rozpoczął Uroczystą Majówkę. Odmówiono z księdzem proboszczem z Grojca Litanię Loretańską do Najświętszej Mari Panny. Po modlitwie był poczęstunek oraz mała biesiada. Z naszego koła uczestniczyło pięciu pszczelarzy.

W dniu 2 maja w pasiece Tadeusza Bąbacza w Osieku odbyło się spotkanie pszczelarskie. Na zaproszenie Koła Osiek, nasze koło reprezentowało czterech pszczelarzy. Podczas spotkania dyskutowano o rozwoju wiosennych pszczół oraz przygotowaniu ich do zbiorów. Na pożegnanie podziękowaliśmy za zaproszenie i poczestunek oraz za miłą atmosferę.Zapraszamy do naszej galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

Z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja poczet sztandarowy naszego koła uczestniczył w uroczystościach kościelno-państwowych. Po mszy świętej w Kościele  p.w. św. Marcina w Jawiszowicach, poczty  sztandarowe wraz z uczestnikami uroczystođci przeszli pod pomnik Poległych na Polu Chwały  w Jawiszowicach gdzie złożono kwiaty.Zapraszamy do naszej galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 W niedzielę 24 maja 2016 w Kobiernicach na sumie ks. biskup Roman Pindel uroczyście dokonał wprowadzenia relikwii św. Ambrożego do kościoła w Kobiernicach. Relikwie te znalazły się w parafii św. Urbana w Kobiernicach za sprawą starań ks. proboszcza kanonika Marka Kręciocha, który z prośbą o nie zwrócił się do samego biskupa Mediolanu kard. Angelo Soli. Ks. Marek pełni również rolę kustosza.
    Na uroczystości obecne było 18 sztandarów z pobliskich kół pszczelarskich.
Na zaproszenie Józefa Fabia Prezesa Koła Pszczelarzy Porąbka, byli obecni 4 przedstawiciele koła z Jawiszowice oraz poczet sztandarowy. Jest również udział finansowy Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach w wysokości 665zł. w tym wydarzeniu. W związku z tym, koło nasze ma również możliwość wypożyczania relikwii na św. Ambrożego.
Zapraszamy do naszej galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

W dniu 7 czerwca 2016r w przedszkolu  Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Jawiszowicach zorganizowaliśmy spotkanie, z dziećmi dwóch młodszych grup po 25 dzieci. Ze strony koła uczestniczył prezes koła Czesław Grzywa oraz członek zarządu Marcin Szczerbowski. Omówiono potrzebę hodowli pszczół oraz skład roju pszczelego, następnie ogłoszono konkurs rysunkowy o tematyce  pszczelarskiej. Dzieci poczęstowano miodem i pyłkiem. Na drugim spotkaniu w przedszkolu oceniono prace rysunkowe, wręczono nagrody dla zwycięzców oraz pozostałych dzieci. W 8 czerwca 2016r odbyło się spotkanie w plenerze w pasiece szkoleniowej z uczniami klas drugich szkoły podstawowej. Uczestniczyło ok.70 uczniów. Zobaczyli jak wygląda pasieka, a następnie przeszliśmy na salę gdzie pokazano przekrój ula i omówiono gospodarkę pasieczną w ulu. Na zakończenie poczęstowano uczniów pyłkiem kwiatowym i miodem. Spotkania odbywają sie co roku przy współfinansowaniu Gminy Brzeszcze i naszego koła.

Spotkanie integracyjne dla naszych pszczelarzy odbyło sie 25 czerwca br. u kol. Jana Bieszczada. Uczestniczyły 22 osoby. Biesiadowano  w miłej atmosferze i smacznym posiłku. Nagła burza oraz ulewa przerwała nieco zabawę, ale  wytrwali nadal biesiadowali. Zapraszamy do naszej galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

W dniu 10 lipca 2016 roku odbyło się coroczne Spotkanie Pszczelarzy Śląskich na trutowisku w Murckach. Wspólne świętowanie rozpoczęła Msza Św. w intencji pszczelarzy i ich rodzin odprawiona przez ks. biskupa Marka Szkudło oraz kapelana pszczelarzy śląskich ks. Grzegorza Kotyczkę, kapelana leśników śląskich ks. Mikołaja Skawińskiego i proboszcza Panewnik ojca Alana Ruska. We Mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe, miedzy innymi poczet sztandarowy Koła Pszczelarzy z Jawiszowic. Można było  zrobić zakupy na kilkudziesięciu stoiskach pszczelarskich. Pogoda była słoneczna, więc przyjemnie było usiąść i przy piwie i  kawie i zakąskach porozmawiać i wymienić swoje spostrzeżenia na tematy pszczelarskie i nie tylko. Zapraszamy do naszej galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

2016-08-06 w Dankowicach u kol. Jana Bieszczada na tzw. "Ukrainie" odbyło się spotkanie integracyjne Koła Pszczelarzy  Stara Wieś. W tym spotkaniu z naszego koła uczestniczyły 4 osoby .

W dniu 7 sierpnia w Pszczynie obchodzono "Śląski Dzień Miodu". Pszczelarze ze Śląska oraz okolic prezentowali swoje zbiory, ogłoszono również konkurs na najsmaczniejszy miód. Zgromadzeni uczestnicy bawili się przy muzyce zespołów regionalnych. Główną atrakcją były występy wokalne ks. Bogdana Skowrońskiego. Nie zabrakło również naszych pszczelarzy.

W Sołectwie Jawiszowice dnia 21 sierpnia br odbyły się dożynki sołecko- parafialne, w których aktywnie uczestniczyło Koło Pszczelarzy Jawiszowice - poczet sztandarowy na Mszy św. Pszczelarze urządzili  stoisko na którym wystawiono sprzęt pszczelarski, produkty pszczele oraz materiały reklamowo-edukacyjne związane z pszczelarstwem, które można było zabrać. Stoisko obsługiwali: Stanisław Chrapek, Andrzej Dowbecki, Jan Żak. Częstowali uczestników dożynek miodem na wafelku lub pieczywie oraz pyłkiem kwiatowym. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem

Na zaproszenie  Wójta Gminy Miedźna Bogdana Taranowskiego przedstawiciele koła Pszczelarzy Jawiszowice w osobach: prezes koła Czesław Grzywa z małżonką, skarbnik koła Andrzej Watoła i członkowie koła zamieszkujący w Gminie Miedźna wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w dniu 28 sierpnia w Dożynkach Gminnych Gminy Miedźna. Msza Św. odbyła się w kościele ś. Urbana w Woli. Po czym udaliśmy się na boisko sportowe przy ul. Różanej w Woli. Zdjęcie w galerii lub na stronie Gminy Miedźna.Zapraszamy do naszej galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

W dniu 21 września br zmarł kolega pszczelarz Stanisław Czyrwik. Pogrzeb odbył się 24 września w Miedźnej, w którym uczestniczył poczet sztandarowy koła Jawiszowice oraz grupa pszczelarzy i prezes koła Czesław Grzywa.

1 października br w Grojcu odbyło się zakończenie sezonu pszczelarskiego, na którym na zaproszenie Koła Pszczelarzy Oświęcim uczestniczyło pięciu pszczelarzy naszego koła. Po części oficjalnej na której wręczano odznaczenia pszczelarskie, biesiadowaliśmy przy kawie ciastku i prażonych. Zapraszamy do naszej galerii

W dniu 2 października br poczet sztandarowy -Bartłomiej Żak, Dawid Pudełko Czesław Grzywa oraz członkowie koła Grzegorz Galoch i Jan Żak uczestniczyli w uroczystościach "Dni Otwartych Drzwi" w firmy Łysoń. Tegoroczne targi pszczelarskie odbyły się pod tytułem "Po Krakowsku" w Kleczy Dolnej 148 (województwo małopolskie, powiat wadowicki, gmina Wadowice).Program -9:00 - Oficjalne rozpoczęcie drugiego dnia targów,10:00 - Msza święta na terenie firmy, po Mszy Św. można było dokonać zakupów po promocyjnych cenach oraz uczestniczyć w wykładach:12:00 - dr hab. Paweł Chorbiński - wykład "Ograniczanie inwazji szkodników w pasiece",14:00 - Michał Piątek -wykład "Innowacyjne rozwiązania pasieczne",17:00 - Zakończenie Dni Otwartych Drzwi w firmie Łysoń. Zapraszamy do naszej galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

25 października odbył się pogrzeb Mariana Jęczalika, skarbnika zaprzyjaźnionego Koła Osiek. W pogrzebie uczestniczył poczet sztandarowy Koła Pszczelarzy Jawiszowice.

11 listopada 2016r-Poczet sztandarowy w składzie Jan Płonka, Rudolf Ryszka i Bartłomiej Żak uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości - udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Św. Urbana w Brzeszczach i przemarsz pod Pomnik Nieznanego Żołnierza w parku w Brzeszczach przy ul. Kościuszki.

W dniu 12 listopada 2016r Koło Pszczelarzy Bestwina obchodziło uroczyście 40-lecie swojej pszczelarskiej działalności. Uroczystości rozpoczęła Msza Sw. w Kościele Parafialnym pw. NWP w Bestwinie. Rangę Uroczystości podniósł udział pocztów sztandarowych, wśród których był również poczet sztandarowy naszego koła z Jawiszowic. Po Mszy Świętej na  dalsze  uroczystości  udaliśmy się do Domu Sportowca w Bestwinie. Na ręce Prezesa Koła  Andrzeja Wysogląda składano życzenia oraz podziękowania za ich prace na rzecz środowiska. Wręczono równie odznaczenia pszczelarskie. Na zakończenie prezes Koła Pszczelarzy Jawiszowice dokonał wpisu do księgi pamiątkowej. Z naszego koła uczestniczyło 4 pszczelarzy. Zapraszamy do naszej galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

Tradycyjnie pszczelarze pielgrzymi gromadzą się w sanktuarium Królowej Polski 7 grudnia, w tym dniu bowiem przypada wspomnienie św. Ambrożego, patrona pszczelarzy. I tak jak co roku, 7 grudnia 2016r.o  godzinie 11:00 w Bazylice Jasnogórskiej odprawiona została uroczysta Msza Święta koncelebrowana w intencji pszczelarzy (składających dary ołtarza prosimy o czytelne kartki) Mszy św. przewodniczył oraz wygłosił homilię J.E. Ks. Biskup Edward Białogłowski, Krajowy Duszpasterz Rolników i Pszczelarzy. Na coroczną Ogólnopolską Pielgrzymkę Pszczelarzy do Częstochowy  zorganizowaliśmy wspólny wyjazd z Kołem Pszczelarzy z Osieka oraz Pszczyny w liczbie 50 osób, w tym dwa poczty sztandarowe.

11 grudnia 2016r.w sali "Moherówka" odbyło się szkolenie dla pszczelarzy, zorganizowane przez Koło Pszczelarzy w Jawiszowicach. Uczestniczyli w nim nie tylko pszczelarze z Jawiszowic, ale również na zaproszenie pszczelarze z zaprzyjaźnionych kół: Brzeszcz, Bestwiny, Porąbki, Oświęcimia, Pszczyny, Kęt, Osieka oraz Starej Wsi. Uczestniczyło ok 80 osób. Ciekawy i rzeczowy wykład przeprowadził Zbigniew Bińko, Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Po wykładzie uczestnicy zostali poczęstowani obiadem. Na wykład  ks. dr Henryk Zątek, proboszcz Parafii Św. Marcina, udostępnił nieodpłatnie salę zwana "Moherówka", Za to pszczelarze bardzo dziękują. Dojazd wykładowcy na szkolenie zafundowało Kolo Pszczelarzy Brzeszcze.Zapraszamy do naszej galerii(wykonane przez Krystyną Grzywa).  * Również z tym dniu w Grojcu uczestniczył poczet sztandarowy Koła Jawiszowice na uroczystej Mszy Świętej z okazji wspomnienia św. Ambrożego.
Tak zakończyły się uroczystości i spotkania, ciekawe wydarzenia z działalności Koła  Pszczelarzy w Jawiszowicach w 2016 roku.

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbyły  się zebrania członków Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach. W 2016 roku wstąpiło do naszego koła kol. pszczelarzy: Agnieszka Olesik, Leszek Szyma i Daniel Jabłoński i Henryk Zątek.

2017 rok

Nasz honorowy członek koła Józef Malcher w dniu 12 stycznia 2017r. obchodził 90 lecie urodzin. Pszczelarze z Koła Jawiszowice w imieniu członków i zarządu złożyli życzenia.

Dnia 14 stycznia 2017r w Kobiernicach odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji pszczelarzy, którą odprawił ks. prałat Marek Kręcioch. Uczestniczyły poczty sztandarowe, w tym również poczet sztandarowy naszego koła. Po Mszy Św. w auli pszczelarze spotkali się na uroczystym opłatku. Z naszego koła uczestniczyło 5 osób. Zapraszamy do naszej galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

2017-04-23 o godzinie 10,30 w Kościele parafialnym pw.Św.Urbana w Kobiernicach została odprawiona  Msza św którą sprawował ks.proboszcz kanonik Marek Kręcioch w rocznicę wprowadzenia relikwii Św. Ambrożego do kościoła. Msza św. sprawowana była również w intencji ks. proboszcza kanonika z okazji jego imienin, dlatego też po Mszy św. przedstawiciele grup parafialnych oraz pszczelarzy złożyli księdzu proboszczowi serdeczne życzenia.  Zapraszamy do naszej galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

2017-05-01 Majówka w Grojcu- tradycyjnie jak co roku otwarcie sezonu pszczelarskiego u kolegi Krzysztofa Zycha w Pasiece"Malwa". Prezes Koła Pszczelarzy w Oświęcimiu Stanisław Kotlarczyk otworzył spotkanie powitaniem gości, a następnie wspólnie z proboszczem parafii w Grojcu odmówiliśmy Litanię Loretańską do NMP. Z naszego koła uczestniczyły cztery osoby. Zapraszamy do naszej galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

2017-05-02- 45 lecie Koła Pszczelarzy w Osieku. Na zaproszenie Prezesa Koła Pszczelarzy w Osieku Tadeusza Bąbacza, w jego Pasiece "Karolinka" odbyły się uroczystości rocznicowe, na które przybyły delegacje ościennych kół, władze Gminy Osiek oraz ks. prałat Marek Kręcioch z Relikwiami św.Ambrożego. Sekretarz koła Franciszek Adamus powitał gości, a następnie przedstawił historię i przebieg działalności koła. Po części oficjalnej ks. Prałat Marek Kręcioch odmówił wspólnie z zebranymi Litanię Loretańska do NMP. i ucałowaliśmy relikwie św.Ambrożego. W spotkaniu z naszego koła uczestniczyły 4 osoby- prezes koła z małużonką, sekretarz koła- Marian Kramarczyk oraz Jan Płonka. Uroczystości zakończyła biesiada pszczelarzy. Zapraszamy do naszej galerii.(wykonane przez Krystyną Grzywa).

2017-05-03 - w odpowiedzi na zaproszenie Burmistrza Gminy Brzeszcze, przedstawiciele koła wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w obchodach Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W kościele p.w. Św.Marcina  w Jawiszowicach o godzinie 9 -tej odprawiono Mszę św. w intencji Ojczyzny i Narodu Polskiego, którą sprawował ks. dr Henryk Zątek. W pochodzie przeszliśmy pod pomnik Poległych na Polu Chwały w Jawiszowicach-Kółku, gdzie władze samorządowe i delegacje złożyły kwiaty . Przy akompaniamencie orkiestry górniczej odśpiewano hymn Polski.

2017-05-28  Ks: Tymoteusz  Szydło-syn Pani Premier Beaty Szydło, odprawił w niedzielę prymicyjną mszę św. w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w rodzinnym Przecieszynie. W Eucharystii uczestniczyła rodzina wyświęconego dzień wcześniej księdza, w tym szefowa rządu. Uczestniczył również poczet sztandarowy Koła Pszczelarzy Jawiszowice w składzie Czesław Grzywa (prezes koła), Jan Płonka i Bartłomiej Żak. Zapraszamy do galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2017-06-03 do 2017-06-04 Wycieczka  pszczelarsko-turystyczna integrująca członków pobliskich kół pszczelarskich : z Osieka, Kęt, Porąbki, Bestwiny i Jawiszowic. Wycieczka obejmowała zwiedzanie: w pierwszym dniu - Pasiekę Zarodowa w Maciejowie, Paczków i Złoty Stok. W drugim dniu- Moszna i Kamień Śląski. Maciejów-pasieka zarodowa- nazywana jest mekką pszczelarzy. Wyhodowane tutaj matki pszczele pracują w ulach całego kraju. Na terenie pasieki znajduje się dworek, w którym spędził ostatnie lata życia i zmarł ks. Jan Dzierżon, ojciec światowego pszczelarstwa. Czytaj więcej: http://www.nto.pl/artykuly-archiwalne/art/4120337,pasieka-zarodowa-w-maciejowie,id,t.html, Paczków-  założony został w 1254 roku za sprawą biskupa wrocławskiego Tomasza I. Gród miał pełnić rolę granicznej warowni. Dzisiaj Paczków nazywany jest polskim Carcassonne (francuskie miasto twierdza), po pierwsze dlatego, iż tutejsze obwarowania są najlepiej zachowanym w Polsce zabytkiem miejskiej architektury obronnej, a po drugie dlatego, że przed wiekami Paczków powstał jako gród obronny:czytaj więcej http://www.polskieszlaki.pl/paczkow.html. Złoty Stok to znana miejscowość położona w województwie dolnośląskim.Nie tylko kopaliny są atutem miasta. Drugi człon jego nazwy wskazuje, iż Złoty Stok położony jest na zboczach Gór Złotych w Sudetach. Piękne widoki, olbrzymie połacie lasów i górzysty charakter terenu potrafią zachwycić nie tylko miłośników przyrody. czytaj więcej http://www.polskieszlaki.pl/zloty-stok.html. W drugim dniu po śniadaniu, kto chciał mógł uczestniczyć we mszy świętej. Następnie zwiedziliśmy Mosznę-to niewielka miejscowość położona w województwie opolskim, zasłynęła w Polsce i nie tylko za sprawą pięknego, bajkowego zamku o 99 wieżach, otoczonego 250-hektarowym parkiem. Prócz zabytkowego zespołu Moszna oferuje aktywny wypoczynek z końmi organizowany przez miejscową Stadninę Koni Moszna. Historia stadniny rozpoczyna się w 1948 roku, kiedy to przywieziono tu 25 klaczy. Dzisiaj Stadnina jest znanym w kraju ośrodkiem hodowli koni sportowych, urodzone w Mosznej konie pełnej krwi angielskiej odnoszą liczne sukcesy na torach wyścigowych w Europie. Czytaj więcej: http://www.polskieszlaki.pl/moszna.html. Ostatni etap zwiedzania to Kamień Śląski- to ciekawa, pielgrzymkowa miejscowość w województwie opolskim, leżąca na północ od Krapkowic i Góry Św. Anny. Kamień Śląski to stara miejscowość, po raz pierwszy wymieniana w XII wieku w Kronice polskiej Galla Anonima. To tutaj urodził się w 1183 roku Święty Kościoła Katolickiego - Jacek Odrowąż, Czytaj więcej: http://www.polskieszlaki.pl/kamien-slaski.html. Powrót do domu.

W ramach umowy z Gminą Brzeszcze przeprowadzono trzy spotkania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Jawiszowicach: dwa spotkania w dniach 14.06.2017 i 21.06.2017r z dziećmi w przedszkolu "Pod Tęczą" na każdym z nich uczestniczyły dwie grupy dzieci (50).przekazano podstawowe informacje na temat pszczół i pasieki, pokazano narzędzi i stój ochronny pszczelarski, przekrój ula, produkty pszczele takie jak miód, pyłek, wosk, propolis. Mówiono o święcie pszczoły które obchodzone jest 8 sierpnia. Pytano dzieci jakie owoce i warzywa lubią ze wskazaniem, że są one zapylane przez pszczoły. Rozmawiano z dziećmi o lasach i zwierzętach w tym pszczół i o barciach i pozyskiwania miodu przez bartników. Dzieci bardzo aktywnie brały udział i słuchały z zaciekawienie. Ogłoszono konkurs rysunkowy na temat pszczół i środowiska w którym żyją. Na drugim spotkaniu 21.06.2017 rozstrzygnięto konkurs, przyznano 9 nagród w postaci kubków z logo pszczelarskim, a najciekawsze nagrodzono medalami z wosku. Dla wszystkich dzieci były podarunki w postaci małego słoiczka  miodu i figurek z wosku oraz materiały reklamowe. Na jednym spotkaniu w Szkole Podstawowej-w dniu 14.06.2017 r uczestniczyli uczniowie dwóch IV klas (ok 50). Prezes koła Czesław Grzywa omówił role pszczoły w ekosystemie, pokazano przekrój ula pszczelego, omówiono gospodarkę w ulu, pokazano narzędzia i strój ochronny pszczelarski, produkty pszczele. Były pracownik lasów państwowych Andrzej Dowbecki omówił znaczenie lasów w przyrodzie, gospodarkę leśną oraz życie zwierząt w lasach w tym pszczół (bartnictwo, pozyskiwanie miodu i wosku przez bartników). Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie. Na zakończenie uczniowie zostali poczęstowani miodem oraz pyłkiem kwiatowym. Na spotkaniach użyto logo Gminy Brzeszcze z informacją, że zadanie jest współfinansowane  z Gminą Brzeszcze.

2017-06-15 Poczet sztandarowy koła w składzie: Stanisław Paskudzki, Bartłomiej Żak i Czesław Grzywa, uczestniczył w procesji Bożego Ciała.

2017-07-01 Spotkanie integracyjne w pasiece u kol. Tomasza Waloszka. Z naszego koła uczestniczyły dwie osoby. Byli również koledzy pszczelarze z kół: Osieka i Pszczyny. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2017-07-03 pogrzeb ks. Franciszka Janczego proboszcza kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach. Udział pocztu sztandarowego Koła Pszczelarzy Jawiszowice w składzie: Czesław Grzywa, Jan Płonka i Bartłomiej Żak. Zdjęcia w galerii.

 

2017-08-20 Dożynki parafialne w Jawiszowicach w których uczestniczył poczet sztandarowy naszego koła pszczelarzy w składzie: Zbigniew Klimeczek, Bartłomiej Żak i Dawid Pudełko Przedstawiciele koła w osobach: Andrzej Dowbecki, Antoni Słonka, Grzywa Czesław, Stanisław Chrapek z ul.Kaczej-zorganizowało stoisko z produktami pszczelimi (miód, wosk, pyłek) oraz makietą ula. Mszę Święta w kościele parafialnym p.w. Św.Marcina celebrował proboszcz ks.dr Henryk Zątek. Dożynki przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Jawiszowic. W dożynkach uczestniczyli: Członek Zarządu Powiatu Oświęcimskiego Ewa Pawlusiak, Dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach Magdalena Armata, Sołtys Jawiszowic Stanisław Sajdak z małużonką, Prezes OSP Jawiszowice Józef Szczerbowski, Prezes GS Wilamowice Józef Gawlik, kierownik sklepu "Delikatesy Centrum"w Jawiszowicach, Prezes Koła Pszczelarzy Jawiszowice z małużonką. Po mszy świętej zaproszeni goście oraz orkiestra dęta udali się na poczęstunek do "Moherówki" przygotowany przez KGW Jawiszowice. Zdjęcie w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

2017-08-27 Dożynki Gminno-Powiatowe zorganizowane przez Wójta Gminy Mieźna i Starostę Powiatu Pszczyńskiego oraz Starostowie Dożynek. O godz.14-tej uroczysta Msza Święta w kościele p.w. NMP Wszechświata we Frydku, w której uczestniczył poczet sztandarowy Koła Pszczelarzy Jawiszowice z udziałem pszczelarzy - członkowie koła zamieszkujący w Gminie Miedźna: Józef Kulka, Stanisław Lubecki i Jan Szczyrbowski.

 

2017-09-23 Uroczyste obchody 80-lecia Koła Pszczelarzy w Starej Wsi oraz poświęcenie sztandaru koła. Na zaproszenie Prezesa Kazimierza Furczyka w uroczystości z koła pszczelarzy Jawiszowice uczestniczyli: poczet sztandarowy w składzie: Zbigniew Klimeczek, Stanisław Paskudzki i Czesław Grzywa. W ulewnym deszczu odbył się szybki przemarsz z budynku OSP Stara Wieś do Kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego gdzie o godzinie 14-tej została odprawiona uroczysta Msza Święta celebrowana pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza z udziałem ks. prałata Michała Boguty i ks. prałata Marka Kręciocha. Oficjalne uroczystości odbyły się na sali OSP w Starej Wsi. Po powitaniu gości i przedstawieniu historii koła Prezes Bartnika Bielsko-Biała Andrzej Walewski wręczył odznaczenia , po czym przedstawiciele kół składali gratulacje. Prezes naszego koła Czesław Grzywa odczytał i wręczył List Gratulacyjny z okazji jubileuszu. Przy dźwiękach orkiestry dętej ze Starej Wsi w dalszej części odbyła się biesiada oraz wystawiona była księga pamiątkowa, gdzie dokonaliśmy wpisu.  Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2017-09-30-Na zakończenie sezonu pszczelarskiego w Grojcu u kolegi Krzysztofa Zycha odbyło się spotkanie pszczelarzy z pobliskich kół. Na zaproszenie Koła Pszczelarzy z Oświęcimia, Koło Pszczelarzy z Jawiszowic reprezentowali Prezes Czesław z żoną Krystyną. Zdjęcia w galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2017-10-01- koniec sezonu pszczelarskiego - spotkanie w pasiece "Karolinka"u Prezesa Koła Pszczelarzy Osiek Tadeusza Bombacza. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele koła Oświęcim oraz prezesi kół: Porąbka, Bestwina, Jawiszowic.  Zdjęcia w galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2017-10-07 - na zaproszenie Prezesa Koła Pszczelarzy Porąbka Józefa Fabii udział w spotkaniu integracyjnym z koła Jawiszowice udział wzięli: Marian Kramarczyk oraz prezes Czesław Grzywa z żona. Spotkanie odbyło się w dworku w Kobiernicach. Zdjęcia w galerii. Zdjęcia w galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

2017-11-18 - Na zakończenie sezonu pszczelarskiego w Kościele Parafialnym pw. św. Sebastiana w Bestwince odbyła się Msza Święta dziękczynna oraz spotkanie z poczęstunkiem. Na zaproszenie Prezesa koła Bestwina Andrzeja Wysogląda udział w uroczystości z Koła Jawiszowice wzięli prezes Czesław Grzywa z żoną. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2017-11-26 - w "Moherówce" w Jawiszowicach odbyło się szkolenie dla pszczelarzy z Jawiszowic oraz delegatów z kół ościennych: Brzeszcz, Bestwiny, Kęt, Osieka, Oświęcimia, Porąbki, Pszczyny i Starej Wsi. Ze Śląskiego Związku Pszczelarzy  w Katowicach obecni byli: sekretarz Kazimierz Wiśniowski z żoną, członek Komisji Rewizyjnej ŚZP i prezes Koła Zabrze Jerzy Wiaterek. Tematem szkolenia było: "Choroby czerwiu pszczelego". Wykład przeprowadziła Pani dr Maria Zoń. Uczestniczyło ok. 85 osób. Uczestnicy  zostali poczęstowani obiadem. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2017-12-03- Uroczysta Msza Święta w kościele Parafialnym w Jawiszowicach w intencji górników i pszczelarzy, w której uczestniczyły poczty sztandarowe: górników , pszczelarzy oraz OSP Jawiszowice. W uroczystościach uczestniczyła również miejscowa orkiestra dęta. Po mszy św. w "Moherówce" zaproszeni goście spotkali się na obiedzie. Uroczystość zorganizowali Klub Seniora wraz z Kołem Pszczelarzy Jawiszowice. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

2017-12-07- W dniu 7 grudnia Kościół katolicki obchodzi wspomnienie liturgiczne św Ambrożego, patrona pszczelarzy. Z tej okazji pszczelarze z kół : Jawiszowice, Osiek, Pszczyna udali się na XXIX Ogólnopolską Pielgrzymkę Pszczelarzy na Jasną Górę wraz z pocztami sztandarowymi. Wyjazd zorganizował Prezes Koła Pszczelarzy Jawiszowice Czesław Grzywa. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

2017-12-10- Msza Święta w kościele parafialnym w Grojcu w intencji Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej, w której uczestniczyli pszczelarze tego regionu wraz z pocztami sztandarowymi: Związku Pszczelarskiego "Bartnik" Bielsko-Biała, Bestwiny, Jawiszowic, Oświęcimia, Osieka, Porąbki. Po mszy świętej udaliśmy się do sali sołtysówki i tam przełamaliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczne. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

2017-12-17 zmarł były długoletni członek koła Stanisław Zając. Niech spoczywa w pokoju wiecznym. W pogrzebie uczestniczył poczet sztandarowy koła.

 

2017-12-20 zmarł honorowy członek koła Zbigniew Taska. Niech spoczywa w pokoju wiecznym. W pogrzebie uczestniczył poczet sztandarowy koła.

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbyły  się zebrania członków Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach. W 2017 roku wstąpił do naszego koła kol. Stanisław  Skarboń.

To wszystkie  uroczystości i spotkania, ciekawe wydarzenia z działalności Koła  Pszczelarzy w Jawiszowicach w 2017 roku.

2018 rok

2018-01-13 Obchody 10 lat Harcerskiego Kręgu Seniorów im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego w Jawiszowicach rozpoczęła Msza Św. kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Jawiszowicach. Następnie udaliśmy się do sali "Moherówka"  na oficjalną uroczystość. na zaproszenie Przewodniczącego Kręgu hm. Józefa Duca z ramienia  Koła Pszczelarzy Jawiszowice uczestniczył prezes Czesław Grzywa.

 

2018-01-20- Osiek, spotkanie opłatkowe. Na zaproszenie Prezesa Koła Pszczelarzy Osiek Tadeusza Bąbacza, delegacja z naszego koła w osobach; prezes Czesław Grzywa z małżonką i Stanisław Pastuszka uczestniczyli w uroczystym spotkaniu opłatkowym które odbyło się w budynku Urzędu Gminy Osiek. W spotkaniu uczestniczyły lokalne władze: Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny, wójt Gminy Jerzy Mieszczak i zastępca wójta Marek Jasiński oraz proboszcz tutejszej parafii ks. kanonik Bogusław Wądrzyk. Uczestniczyły również delegacje pszczelarzy z kół z ościennych miejscowości: Jawiszowice, Oświęcim, Bestwina, Porąbka i Pszczyna. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2018-01-22 - w Kobiernicach odbyło się noworoczne spotkanie pszczelarzy z naszego regionu, które rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez ks. Marka Kręciocha. Uczestniczyły poczty sztandarowe okolicznych kół. Z naszego koła w poczcie sztandarowym brali udział Grzywa Czesław, Zbigniew Klimeczek i Stanisław Paskudzki. Po Mszy świętej spotkaliśmy się w  sali parafialnej, złożyliśmy sobie życzenia  noworoczne. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2018-05-01 - przy "Pasiece Malwa" w Grojcu odbyła się majówka na rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego. Spotkanie zorganizowane przez Koło Pszczelarzy Oświęcim. Uczestniczyli przedstawiciele samorządów Oświęcimia, sołtys oraz proboszcz parafii w Grojcu ks. Józefa Zworek. Prezes KP Oświęcim Józef Faruga przywitał gości i podziękował byłemu prezesowi koła Stanisławowi Kotlarczykowi za działalność. Wręczono dyplomy i odznaczenia dla zasłużonych pszczelarzy. Następnie odmówiliśmy litanię loretańska do NMP i modlitwę do Św. Ambrożego. Po części oficjalnej rozpoczęła sie biesiada. Z Koła Pszczelarzy Jawiszowice uczestniczyli prezes Czesław Grzywa z żoną i Stanisław Pastuszka z żoną. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2018-05-02 - na zaproszenie Prezesa Koła Pszczelarzy w Osieku Tadeusza Bąbacza uczestniczyliśmy w spotkaniu majowym. Po odmówieniu litanii Loretańskiej do NMP oraz modlitwy do Sw. Ambrożego prowadzonej przez proboszcza parafii w Osieku odbyła się biesiada pszczelarska. Z Koła Pszczelarzy Jawiszowice uczestniczyli prezes Czesław Grzywa z żoną i sekretarz koła Marian Kramarczyk i członek Jan Płonka. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

 W dniach 2018-06-08, 11, 18  przeprowadzono spotkania edukacyjne z dziećmi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jawiszowicach w ramach umowy o realizację zadania publicznego z Gminą Brzeszcze. Dwa spotkania w Przedszkolu „Pod Tęczą”. na pierwszym spotkaniu omówiono różnicę pomiędzy matką pszczelą, robotnicą a trutniem. Pokazano narzędzia i sprzęt ochronny pszczelarza. Pokazano również ul w przekroju pionowym gdzie dzieci mogły zobaczyć życie pszczół w ulu, gdzie matka pszczela składa jaja, gdzie znajduje się czerw, pokarm i miód oraz pyłek kwiatowy. Zaproszono dzieci do udziału w konkursie rysunkowym na temat pszczół i środowiska w którym żyją. Na drugim spotkaniu 18.06.2018r. Przyznano 8 nagród w postaci kubków z logo pszczelarskim, a najciekawsze dodatkowo nagrodzono medalami z wosku. Dla wszystkich dzieci były podarunki w postaci małego słoiczka miodu i figurek z wosku. W Szkole Podstawowej w dniu 8.06.2018r zorganizowano jedno spotkanie z uczniami. Uczestniczyło ok 75 uczniów, prezes koła Czesław Grzywa omówił rolę pszczoły w ekosystemie, pokazano przekrój ula pszczelego, mówiono gospodarkę w ulu, pokazano narzędzia i strój ochronny pszczelarski, produkty pszczele. Bardzo duże zainteresowanie wzbudzają takie spotkania. Dzieci dużo pytają i również dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Użyto logo Gminy Brzeszcze z informacją, że zadanie jest współfinansowane z Gminą Brzeszcze.

 

2018-06-09 do 10 - Koło Pszczelarzy Jawiszowice zorganizowało dwudniową  wycieczkę do Sandomierza, Baranowa Sandomierskiego i Kielc. Uczestniczyli w niej pszczelarze z kół: Jawiszowice, Osiek, Kęty. Po zwiedzeniu Sandomierza udaliśmy sie na nocleg. W drugim dniu zwiedziliśmy Pałac w Baranowie Sandomierskim oraz Kielce, gdzie zatrzymaliśmy się między innymi pod Pomnikiem Pszczoły. Z Kielc wróciliśmy do domu. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2018-08-04 - spotkanie u Prezesa Koła Pszczelarzy Pszczyna Tomasza Waloszka. Na jego zaproszenie uczestniczyli pszczelarze koła z Pszczyny oraz zaprzyjaźnionych kół: Oświęcimia, Osieka, Jawiszowic. Z naszego koła uczestniczył prezes koła Czesław Grzywa z żoną. Spotkanie rozpoczęło się dyskusją na temat chorób pszczół oraz ich wymierania. Prezes Tomasz Waloszek przedstawił pisma które skierował do Władz Rządowych dotyczące powodów wymierania pszczół. Po zakończeniu merytorycznej dyskusji pszczelarze przy poczęstunku wymieniali swoje spostrzeżenia dot. pasiek. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2018-08-19 - Dożynki parafialne w Jawiszowicach zorganizowane przez KGW. Uczestniczyli: KGW, przedstawiciele Koła Pszczelarzy Jawiszowice, OSP Jawiszowice i orkiestra dęta. Proboszcz parafii p.w.Św. Marcina w Jawiszowicach ks. Henryk Zątek odprawił uroczystą mszę dziękczynną za plony. We mszy uczestniczyło KGW z Jawiszowic , które złożyły dary w tym wieniec dożynkowy, poczty sztandarowe : pszczelarzy i OSP Jawiszowice. We mszy uczestniczyła również orkiestra dęta. Koło Pszczelarzy Jawiszowice przygotowało stoisko pszczelarskie w ramach spotkania z mieszkańcami. Częstowano miodem, pyłkiem, rozdawano ulotki o pszczelarstwie. Można było zobaczyć przekrój ula, ul ozdobny, świecę dożynkową oraz niektóre narzędzia pszczelarskie. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2018-08-25 do 26 - w Kleczy Dolnej odbyły się "Dni Otwarte Po Śląsku' zorganizowane przez Firmę Łysoń. Z ramienia naszego koła pszczelarzy w drugim dniu uroczystości  26 sierpnia na Mszy Świętej polowej uczestniczyła delegacja z pocztem sztandarowym w składzie: prezes Czesław Grzywa, Zbigniew Klimeczek i Antoni Słonka. Po mszy świętej pszczelarze uczestniczyli w szkoleniach oraz mogli dokonać zakupów. Zdjęcia w galerii.

 

2018-08-26 - Dożynki gminne Gminy Miedźna w Górze. Na zaproszenie Wójta Gminy Miedźna Bogdana Taranowskiego oraz Starostów Dożynek Zofii i Pawła Libera delegacja Pszczelarzy Koła Jawiszowice w osobach: Prezes koła Czesław Grzywa z żoną, poczet sztandarowy w składzie  Józef Kulka, Marian Kobiela, Adam Matjasowicz uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej Dożynkowej. Na dalsze uroczystości udaliśmy się na boisko sportowe w Górze. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2018-09-16- Koło Pszczelarzy w Oświęcimiu zorganizowało szkolenie pszczelarzy na temat mieszanki paszowej uzupełniającej dla pszczół "VITAEAPIS"- . Szkolenie prowadził profesor M.Gagosia z Lublina. Mieszanka "VITAEAPIS" zawiera ekstrakt z chmielu zwyczajnego pozyskiwany z szyszek chmielu zwyczajnego. Wzmacnia odporność pszczół, podnosi higienę oraz wigor pszczół. Chroni przed negatywnymi skutkami działania pestycydów z grupy neonikotynoidów. Z ramienia naszego koła uczestniczyli: Czesław Grzywa, Marian Kramarczyk, Ludwik Zemanek, Jan Szczyrbowski, Jan Fajfer, Bartłomiej Żak, Nikoła Sirakow. Zdjęcia w galerii.

 

2018- 09- 23 - na zaproszenie Prezesa Koła Pszczelarzy Oświęcim Józefa Farugi delegacja naszego koła w osobach: Czesław Grzywa z żoną, Jan Fajfer z żoną uczestniczyła w uroczystym zakończeniu sezonu pszczelarskiego, które odbyło się w Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Stawy Grojeckie. Prezes Koła Oświęcim rozpoczął spotkanie od powitania przedstawicieli samorządów: Starostę Powiatu Oświęcimskiego  Zbigniewa Starca, Zastępcę Prezydenta Miasta Oświęcimia Andrzeja Bojarskiego, Sołtysa Solectwa Stawy Grojeckie Wojciecha Płonkę, Wójta Gminy Polanka Wielka Grzegorza Gałgana, Sołtysa Grojca Krzysztofa Wolaka oraz Proboszcza Grojca ks. Józefa Zworka.  Powitał również przedstawicieli BZP Bartnik Bielsko- Biała Sekretarza Zarządu Bogdan Kruczała i Członka Zarządu Józef Fabia oraz delegacje zaprzyjaźnionych kół. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2018-11-11 uroczysta msza święta w kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Jawiszowicach z okazji 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski -  we mszy udział św. udział wzięły poczty sztandarowe z Sołectwa Jawiszwowice, między innymi koła pszczelarzy. Po mszy św. przeszliśmy pod pomnik " Poległym na Polu Chwały" w Jawiszowicach-Kółku gdzie złożono kwiaty. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2018-11-18 Szkolenie pszczelarzy. Temat : "Zwalczanie warrozy", wykład wygłosił dr Wiesław Londzin. W szkoleniu uczestniczyło 95 pszczelarzy z Jawiszowic oraz z ościennych kół. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2018-12-02 w kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Jawiszowicach odprawiona została uroczysta msza św. w intencji górników i pszczelarzy którą odprawił ks. dr Henryk Zątek. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe górników, pszczelarzy i OSP z Jawiszowic. Następnie udaliśmy się na wspólny obiad do "Marcinówki". Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2018-12-07 z okazji wspomnienia św. Ambrożego odbyła się XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasna Górę odprawiona została uroczysta Msza święta z dziękczynieniem za dary z pasieki i modlitwą o mądrą gospodarkę rolną. Jak co roku udaliśmy się wspólnie na pielgrzymkę : Koło Pszczelarzy Jawiszowice pocztem sztandarowym- Zbigniew Klimeczek, Dawid Pudełko, Antoni Słonka, KP z Osieka z pocztem sztandarowym, KP z Pszczyny z ks. Ambrożym Kuczem. Wyjazd zorganizował Prezes Koła Pszczelarzy Jawiszowice Czesław Grzywa. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2018-12-09 spotkanie opłatkowe poprzedzone Mszą Świętą w Grojcu z okazji wspomnienia św. Ambrożego, zorganizowane przez Zarząd Koła Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej. W uroczystej Mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe kół pszczelarzy z Bestwiny, Jawiszowic w osobach Zbigniew Klimeczek, Dawid Pudełko i Jan Płonka, Porąbki, Osieka, Oświęcimia, Bartnika Bielsko-Biała i Starej Wsi. W spotkaniu uczestniczył również Prezes Koła Pszczelarzy Jawiszowice Czesław Grzywa z żoną  Krystyna. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

W 2018 roku zmarło dwóch pszczelarz z Koła Jawiszowice: Stanisław Zając i Jan Płoskonka.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbyły się zebrania członków Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach.W 2018 roku wstąpił do naszego koła Adam  Matjasowicz i Łukasz Marszałek.

Koniec wpisów za rok 2018.

2019 rok

2019-01-12 Związek Pszczelarzy Bartnik Bielsko-Biała zorganizował spotkanie opłatkowe w Kobiernicach dla kół zrzeszonych w związku. Na osobiste zaproszenie przez Prezesa ZP Bartnik Andrzeja Wysogląda udaliśmy się z delegacja z naszego koła w składzie: Krystyna Grzywa, Jadwiga Słonka oraz poczet sztandarowy : Antoni Słonka, Antoni Ziółkowski i Czesław Grzywa . Spotkanie rozpoczęła Msza Święta w intencji pszczelarzy którą odprawił ks. Marek Kręcioch. Po mszy św. w salkach odbyła się część oficjalna. Zdjęcia w galerii.

 

2019-01-19 na zaproszenie Prezesa Koło Pszczelarzy Osiek Tadeusza Bąbacza delegacja z Koła Pszczelarzy Jawiszowice w osobach Czesław Grzywa, Jan Płonka i Krystyna Grzywa wzięła udział w uroczystym opłatku.

 

2019-02-16 zmarł w wieku 52 lat  Adam Czarnota- członek Koła Pszczelarzy Jawiszowice. 20 lutego odbył się pogrzeb na cmentarzu w Oświęcimiu. Poczet sztandarowy koła uczestniczył w ostatnim pożegnaniu.

 

2019-03-01 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Jawiszowicach odprawiona została Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych, następnie uczestnicy uroczystości w pochodzie z pocztami sztandarowymi, w tym poczet sztandarowy naszego koła w składzie : Czesław Grzywa, Stanisław  Paskudzki i Janusz Gryzełko , przeszli pod pomnik " Poległym na Polu Chwały" w Jawiszowicach-Kółku. Tu złożono wiązanki kwiatów. Honorowy Patronat nad uroczystością objęła Pani Wicepremier Beata Szydło. Zdjęcia w galerii.

 

2019-03-10   konferencja pszczelarska w Kętach.  Szkolenie prowadziła:  prof. dr hab. inż. Krystyna Czekońska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Wpływ chemizacji rolnictwa na rozwój rodzin pszczelich. Zdjęcia w galerii.

 

2019-05-01 Majówka w Grojcu- przy "Pasiece Malwa" w Grojcu odbyła się majówka na rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego. Spotkanie zorganizowane przez Koło Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej. Uczestniczyli przedstawiciele samorządów Oświęcimia, sołtys oraz proboszcz parafii w Grojcu ks. Józefa Zworek. Wręczono dyplomy i odznaczenia dla zasłużonych pszczelarzy z Koło Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej . Następnie odmówiliśmy litanię loretańska do NMP i modlitwę do Św. Ambrożego. Po części oficjalnej rozpoczęła się biesiada. Z Koła Pszczelarzy Jawiszowice uczestniczyli prezes Czesław Grzywa z żoną . Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2019-05-02 Majówka w Osieku- na zaproszenie Prezesa Koła Pszczelarzy w Osieku Tadeusza Bąbacza uczestniczyliśmy w spotkaniu majowym. Po odmówieniu litanii Loretańskiej do NMP oraz modlitwy do św. Ambrożego prowadzonej przez proboszcza parafii w Osieku odbyła się biesiada pszczelarska. Z Koła Pszczelarzy Jawiszowice uczestniczyli prezes Czesław Grzywa z żoną i członek  koła Jan Płonka. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2019-05-03 w Jawiszowicach - Święto NMP Królowej Polski i Gminne Obchody 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Między innymi poczet sztandarowy  koła uczestniczył w uroczystości. Uroczystą Mszę Świętą w kościele parafialnym w Jawiszowicach pw. św. Marcina sprawował  proboszcz parafii ks. dr Henryk Zątek. Po Mszy św. w pochodzie przeszliśmy pod pomnik Poległych na Polu Chwały w Jawiszowicach-Kółku, gdzie władze samorządowe i delegacje złożyły kwiaty . Przy akompaniamencie orkiestry górniczej odśpiewano hymn Polski.   Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2019-05-05 w Kościele parafialnym pw. św. Urbana w Kobiernicach została odprawiona  Msza św. w intencji pszczelarzy  którą sprawował ks. proboszcz kanonik Marek Kręcioch oraz  z okazji jego imienin, dlatego też po Mszy św. przedstawiciele grup parafialnych oraz pszczelarzy złożyli księdzu proboszczowi serdeczne życzenia. Koło Pszczelarzy w Jawiszowicach reprezentował poczet sztandarowy. Zdjęcia w galerii wykonane przez Grażynę Faruga.

 

W ramach umowy z Gminą Brzeszcze - przedstawiciele KP Jawiszowice  w osobach Czesław Grzywa i Antoni Ziółkowski przeprowadzili pogadankę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Jawiszowicach  o pszczołach i pszczelarstwie:
2019-05-27-spotkanie w szkole z uczniami klas IV
2019-05-28- pierwsze spotkanie w przedszkolu (dwie grupy 6 latków)-pogadanka i poczęstunek miodem, pyłkiem, ogłoszenie konkursu rysunkowego na temat pszczół.
2019-06-04 - drugie spotkanie pszczelarzy z  dwoma grupami 6 latków w przedszkolu - wręczenie nagród (kubki z logo pszczelarskim) za prace rysunkowe. Wszystkie dzieci otrzymały mały słoiczek miodu i figurki z wosku pszczelego.
Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).
 


2019-06-15 Pod Patronatem Burmistrza Brzeszcz Koło Pszczelarzy w Jawiszowicach uroczyście obchodziło Jubileusz 70-lecia działalności. Złożono na ręce prezesa Czesława Grzywy listy gratulacyjne i życzenia.

  Na wniosek Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach Zbigniew Binko wręczył zasłużonym dla pszczelarstwa kolegom z koła odznaki i medale Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach.
Złoty Medal ŚZP w Katowicach otrzymali: Czesław Grzywa, Marian Kramarczyk, Jan Żak
Srebrny medal ŚZP w Katowicach za działalność na rzecz KPw Jawiszowicach otrzymał Jan Fajfer
Złotą odznakę ŚZP w Katowicach otrzymali: Nikoła Sirakow, Józef Kulka, Władysław Stawowczyk i Ryszard  Mandla.
Srebrną odznakę ŚZP w Katowicach otrzymali: Czesław Raj, Jarosław Chmielniak, Stanisław Chrapek z ul.Kaczej, Andrzej Watoła.
Brązową odznakę ŚZP w Katowicach otrzymali: Bartłomiej Żak, Zbigniew Klimeczek, Antoni Słonka, Stanisław Pastuszka, Marcin Szczerbowski, Antoni Ziółkowski.
W imieniu Zarządu KP w Jawiszowicach Prezes Czesław Grzywa złożył Podziękowanie:
za rejestrowanie w formie zdjęć i założenie i prowadzenie strony internetowej koła Krystynie Grzywa
za prowadzenie Kroniki Koła Barbarze Koczor i Katarzynie Koczor.


    Uroczystość obchodów70 lecia działalności Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach rozpoczęła się przemarszem pochodu gości zaproszonych z 12 pocztami sztandarowymi: Poczet Sztandarowi Koła Pszczelarzy Jawiszowice, Poczet Sztandarowy Śląskiego Związku Pszczelarzy Katowice, Poczet Sztandarowy Związku Pszczelarzy „Bartnik” Bielsko-Biała”, Poczet Sztandarowy Koła Pszczelarzy Bestwina, Poczet Sztandarowy Koła Pszczelarzy Porąbka, Poczet Sztandarowy Koła Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej, Poczet Sztandarowy Koła Pszczelarzy Stara Wieś, Poczet Sztandarowy Koła Pszczelarzy Osiek, Poczet Sztandarowy Koła Pszczelarzy Kęty, Poczet Sztandarowy OSP Jawiszowice,
Poczet Sztandarowy Harcerskiego Kręgu Seniorów im. harcmistrza Ryszarda Kaczorowskiego w Jawiszowicach,  Poczet Sztandarowy Górników w Jawiszowicach i orkiestrą dętą z OSP w Jawiszowicach, na Mszę Św. do kościoła św. Marcina, którą odprawił proboszcz parafii św. Marcina w Jawiszowicach ks. dr Henryk Zątek oraz kustosz relikwii św. Ambrożego ks.kan. Marek Kręcioch.
 
      Część oficjalna uroczystości odbyła się w budynku miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością pszczelarze oraz przedstawiciele samorządów, organizacji i firm m.in: Członek Zarządu Starostwa Powiatu Oświęcimskiego Pani Teresa Jankowska, Zastępca Burmistrza Brzeszcz Łukasz Kobielusz i Sekretrza Gminy Brzeszcze Pani Magdalena Maj, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach Pan Marek Gancarczyk, Radni Gminy Brzeszcze: Ryszard Foks, Stanisław Pastuszka, Radny i Sołtys Sołectwa Jawiszowice Łukasz Korczyk, były Sołtys Jawiszowic Stanisław Sajdak, Prezes ŚZP w Katowicach Zbigniew Binko, Sekretarza ŚZP w Katowicach Kazimierz Wiśniowski z małżonką, Prezes Beskidzkiegi ZP Bartnik w Bielsku – Białej oraz prezes Koła Pszczelarzy Bestwina Andrzej Wysogląd, Sekretarz Beskidzkiegi ZP Bartnik w Bielsku Bogdan Kruczała, oraz Prezesi kół pszczelarzy z: Porąbki, Pszczyny, Brzeszcz, Osieka, Kęt, Ziemi Oświęcimskiej, Starej Wsi. Prezesi i przedstawicie organizacji: Prezes LKS Jawiszowice Łukasz Włodarski, Prezes RSP Jawiszowice Zdzisław Noworyta, Klubu Seniora Andrzej Róża, Przewodnicząca KGW Jawiszowice, Przewodnicząca SP Kaniówka Jadwiga Piłat.

Przedstawiciele firm: Jacek Wiktor – Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń, Dyrektor OK w Brzeszczach Aleksandra Kącki, Ewa i Jerzy Kuczmierczyk, Lewimar – Wiesława Jasek, Ryszard Galoch, Stanisław Adamiec, Antoni Słonka, Zbigniew Żak, Firma Wyrobek która podarowała dla koła ul styropianowy.


Prezes Czesław Grzywa powitał gości i  złożył podziękowanie:
.."Dziękuję wszystkim za okazaną sympatię i przychylność oraz przekazane gratulacje i serdeczne życzenia. Mam nadzieję na dalszą współpracę z Państwem, a także wspólne świętowanie kolejnych, równie udanych jubileuszy w przyszłości. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za przybycie i współtworzenie historii pszczelarstwa w Jawiszowicach. "
        Po części oficjalnej rozpoczęła się biesiada pszczelarska której towarzyszyła oprawa muzyczna . Gości poczęstowano obiadem, kawą i ciastem oraz zimna płytą z napojami. Nie zabrakło rozmów na pszczelarskie tematy, dotyczące między innymi tego jak ogromnie ważną rolę w ekosystemie pełnią pszczoły i jak tym pożytecznym stworzeniom zagraża stosowana w rolnictwie chemia. 
           Scena na sali OSP w Jawiszowicach została udekorowana w symbole pszczelarskie; ul wystawowy,
ul dekoracyjny- wyrzeźbiony przez Jana Fajfra, wystawka z dwoma obrazami olejnymi pasiek namalowane przez Krystynę Grzywa, podziękowaniami dla koła oraz z produktami pszczelimi tj. miód, pyłek propolis i pierzga. Na scenie również zostały umieszczone roll-upy reklamowe firm które wsparły finansowo tą imprezę: Gmina Brzeszcze, Fundacja ORLEN-Dar Serca, AIRPORT Kraków, oraz baner informujący o uroczystości: „70-lecie Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach Obchody Jubileuszu pod Patronatem Burmistrza Brzeszcz.” Goście otrzymali pamiątkowe medale oraz folder wydane z okazji 70 lecia Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach. Zdjęcia w galerii. Zdjęcia wyk. Mateusz Stopa.

 

2019-06- 22 Piknik Rodzinny Młodych Piłkarzy  na boisku LKS Jawiszowice -zakończenie sezonu piłkarskiego drużyn młodzieżowych. Na zaproszenie Prezesa LKS Jawiszowice Łukasza Włodarskiego, Prezes Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach wystąpił z krótką prelekcja o pszczołach i pszczelarstwie. Był również Członek Zarządu Koła Marcin Szczerbowski. Uczestników pikniku poczęstowali  miodem i pyłkiem kwiatowym . Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

 

2019-07-06 - spotkanie pszczelarskie  w pasiece  kol. Tomasza Waloszka, prezesa Koła Pszczelarzy Pszczyna. Na jego zaproszenie uczestniczyli pszczelarze koła z Pszczyny oraz zaprzyjaźnionych kół m.inn. Jawiszowic. Z naszego koła uczestniczył prezes koła Czesław Grzywa z żoną. Mówiono o chorobach pszczół oraz o lawendzie i jej odmianach.  Po zakończeniu merytorycznej dyskusji pszczelarze przy poczęstunku mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

2019-07-14 - XVIII Spotkanie Pszczelarzy Śląskich na Trutowisku w Murckach. Uczestniczył poczet sztandarowy koła w osobach: Bartłomiej Żak, Pudełko Dawid i Mateusz Pudełko oraz prezes Czesław Grzywa i Słonka Antoni. Zdjęcia w galerii (wykonane przez Krystyną Grzywa).

2019-08-18 -dożynki  parafialne w Jawiszowicach zorganizowane przez KGW. Uczestniczyli: KGW, przedstawiciele Koła Pszczelarzy Jawiszowice, OSP Jawiszowice i orkiestra dęta. Proboszcz parafii p.w. Św. Marcina w Jawiszowicach ks. Wiesław Mrowiec odprawił uroczystą mszę dziękczynną za plony. We mszy uczestniczyło KGW z Jawiszowic , które złożyły dary w tym wieniec dożynkowy, poczty sztandarowe: Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach w osobach Bartłomiej Żak, Stanisław Paskudzki, Dawid Pudełko i OSP Jawiszowice i górnicy. We mszy uczestniczyła również orkiestra dęta. Koło Pszczelarzy Jawiszowice przygotowało stoisko pszczelarskie w ramach spotkania z mieszkańcami. Częstowano miodem, pyłkiem, rozdawano ulotki o pszczelarstwie. Można było zobaczyć przekrój ula, ul ozdobny, świecę dożynkową oraz niektóre narzędzia pszczelarskie. Zdjęcia w galerii. (wykonane przez Krystyną Grzywa).

2019-09-08 uroczyste dożynki Gminy Miedźna we Frydku w którym między innymi uczestniczył poczet sztandarowy  Koła Pszczelarzy Jawiszowice w osobach: Marian Kobiela, Stanisław Lubecki i Adam Matjasowicz. Zdjęcia w galerii.

2019-09-08 - Koło Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej zorganizowało spotkanie pszczelarzy kół z ościennych miejscowości na zakończenie sezonu pszczelarskiego. Koło Pszczelarzy Jawiszowice  reprezentował Prezes Czesław Grzywa z żoną. Zdjęcia w Galerii.

2019-09-15 Święto pszczelarzy śląskich w sanktuarium MB Opiekunki Środowiska Naturalnego w Mikołowie-Bujakowie odbyło się po raz pierwszy. W programie było m.in. poświęcenie figury św. Ambrożego, patrona pszczelarzy. Na zaproszenie Prezesa Koła Pszczelarzy w Mikołowie na uroczystości miedzy innymi uczestniczył poczet sztandarowy  Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach w osobach: Czesław Grzywa-prezes, Marian Kobiela i Antoni Ziółkowski. Zdjęcia w galerii.

2019-09-21 -W dniach 20-22 września 2019 r .w Bielsku-Białej pod Dębowcem odbyły się XXXVII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. Wzięło w nich udział blisko 60 wystawców, odbyły się wykłady dla pszczelarzy które wygłosili m.in. prof. Tomasz Kędziora, dr Arkadiusz Kapliński, dr Benedykt Polaczek z Uniwersytetu Berlińskiego. 21.09.20. 9:00 -odbyło się otwarcie wystawy pszczelarskiej obok Hali Pod Dębowcem, następnie 10:00 -uroczysta msza święta w intencji pszczelarzy. Podczas mszy został poświęcony nowy sztandar BZP „Bartnik”. Celebracji  najświętszej ofiary oraz poświęcenia sztandaru dokonał Ks. Bp. Edwarda Białogłowskiego kapelan pszczelarzy. W uroczystościach dnia 21 września  Koło Pszczelarzy z Jawiszowic reprezentowało 16 pszczelarzy w tym :Prezes Czesław Grzywa, poczet sztandarowy : Antoni Słonka, Stanisław Paskudzki i Bartłomiej Żak. Zdjęcia w galerii.

 

2019-10-27- szkolenie dla pszczelarzy temat: Wybrane zagadnienia całorocznej gospodarki pasiecznej -wykład  przeprowadził Przemysław Szeliga. W szkoleniu uczestniczyło 81 osób w tym: Prezes Beskidzkiego Związku Pszczelarzy Bartnik Bielsko-Biała Andrzej Wysogląd oraz Sekretarz BZP Bogusław Kruczała,  Sekretarz ŚZP w Katowicach Kazimierz Wiśniowski z żoną, Jerzy Wiaterek -członek Komisji Rewizyjnej ŚZP w Katowicach i Prezes Koła Pszczelarzy Zabrze, delegacje z kół pszczelarzy  i prezesi :  z Bestwiny-Andrzej Wysogląd, Brzeszcz-Bogusław Bałaś, Oświęcimia- Józef Faruga, Osieka - Tadeusz Bąbacz, Kęt-Błażej Banaś, Pszczyny-Tomasz Waloszek, Porąbki- Józef Fabia, Starej Wsi-Kazimierz Furczyk  oraz członkowie Koła Pszczelarzy Jawiszowice. Podczas szkolenia była podana kawa i herbata oraz ciasto. Po szkoleniu i dyskusji obecni zostali zaproszeni na obiad. Szkolenie miało miejsce w "Moherówce" w Jawiszowicach, na sali obok plebanii. Przed wykładem Prezes Koła  Jawiszowice Czesław Grzywa  poprosił obecnych o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego kolegi Mariana Kramarczyka oraz poinformował o terminie pogrzebu. Zdjęcie w galerii.

 

2019-10-25 w Wieku 80 lat zmarł Marian Kramarczyk, nasz kolega pszczelarz, pełnił przez 20 lat funkcję sekretarza  Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach oraz był odpowiedzialny za prowadzenie Kroniki Koła. 28 października na Cmentarzu Komunalnym w Jawiszowicach  odbył się pogrzeb w którym uczestniczył prezes  Czesław Grzywa, członkowie oraz  poczet sztandarowy koła w składzie: Jan Płonka, Stanisław Pastuszka, Marian Kobiela. Od Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach Złożono wiązankę kwiatów  z ostatnim pożegnaniem.

2019-11-11 W Brzeszczach odbyły się  uroczystości związane ze Świętem101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Program uroczystości: 9:30 zbiórka pocztów sztandarowych przy Urzędzie Gminy w Brzeszczach
10:00 przemarsz do kościoła p.w. św. Urbana w Brzeszczach
10:15 Msza św. za Ojczyznę, po mszy przemarsz do Parku Miejskiego przy ul. Kościuszki, okolicznościowe przemówienie, składanie kwiatów. Na zaproszenie Burmistrza Brzeszcz Radosława  Szota Koło Pszczelarzy Jawiszowice reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Bartłomiej Żak, Zbigniew Klimeczek i Dawid Pudełko. Zdjęcia w galerii.

 

 
Powrót do góry strony  

Polityka prywatności